Sposób udostępniania informacji publicznych

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
/Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm./

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art.5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".

 

 

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 

 1. Uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 2. Wglądu do dokumentów urzędowych,
 3. Dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
  z powszechnych wyborów.

 

 

Dostęp do informacji publicznej
 

 

Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

 

 1. Polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
  1. zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
  2. projektowaniu aktów normatywnych,
  3. programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu
   i skutkach realizacji tych zadań,

 

 1. Podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  1. statusie prawnym lub formie prawnej,
  2. organizacji,
  3. przedmiocie działalności i kompetencjach,
  4. organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
  5. strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
  6. majątku, którym dysponują,

 

 1. Zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  1. trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
  2. trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
  3. sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
  4. sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
  5. stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  6. prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

 

 1. Danych publicznych, w tym:
  1. treści i postaci dokumentów urzędowych, w szczególności:
  • treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
  • dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień , stanowisk, wniosków
   i opinii podmiotów ją przeprowadzających,
    
  1. stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
  2. treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
  3. informacji o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

 

 

 1. Majątku publicznym, w tym o:
  1. majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
  2. innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
  3. majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych
   i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
  4. majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym
   z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
  5. dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
  6. długu publicznym,
  7. pomocy publicznej,
  8. ciężarach publicznych.

 

 

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

 

 1. Ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 2. Udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11 cyt. ustawy,
 3. Wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

 


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.

 


Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej".

 

 

Osobą odpowiedzialną za prawidłową działalność BIP w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu jest Pani Bożena Dąbrowska – Główny Specjalista w Wydziale Biuro Rady i Zarządu, pokój 220 (I piętro),
tel. 0-18 4141720

 


Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej
są obowiązane do:

 1. Oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
 2. Podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
 3. Dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
 4. Oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
 5. Zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

 


Informacja publiczna może być udostępniana:

 

 1. W drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
 2. Przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją.

 


Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:

 1. Kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk
 2. Przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

 


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2. ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 


Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

 


Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 

 1. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
 2. Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska
  i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

 


 

 

 

 

 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:33
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-07 | 15:25