Kontakt

Biuro Rady i Zarządu

Dyrektor Wydziału: Monika Dziedzina


W zakresie obsługi Zarządu i Starosty:

 1. prowadzenie sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu,
 2. obsługa kancelaryjno – biurowa posiedzeń Zarządu,
 3. sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu:
  1. uchwał Zarządu,
  2. zarządzeń Starosty,
  3. powiatowych jednostek organizacyjnych
  4. prowadzenie rejestrów:
  5. uchwał Zarządu,
  6. zarządzeń Starosty,
  7. powiatowych jednostek organizacyjnych,
 4. organizacja i dokumentacja przebiegu narad i konferencji z udziałem Zarządu,
 5. doręczanie dokumentów wymienionych w pkt 3 lit a i b, podmiotom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
 6. koordynowanie prac związanych z realizacją uchwał i zarządzeń
 7. zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty,
 8. prowadzenie korespondencji okolicznościowej, kalendarium rocznic i uroczystości  związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,
 9. koordynowanie  prac komórek organizacyjnych Starostwa w sprawie opracowania  projektów aktów prawnych Zarządu i Starosty,
 10. dokonywanie analiz, sprawozdań i innych materiałów na potrzeby Rady, Zarządu i Starosty,
 11. prowadzenie rejestru upoważnień do załatwienia spraw i wydawania decyzji w imieniu Starosty,
 12. prowadzenie rejestru pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
 13. przygotowanie i prowadzenie rejestru spraw powierzonych innym jednostkom,
 14. prowadzenie ewidencji porozumień zawieranych przez Powiat,
 15. udostępnianie na wniosek zainteresowanego publikacji: Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Małopolskiego.


 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:36
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-22 | 15:27