Ogłoszenia urzędowe

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.), zawiadamiam, że wniosek z dnia 25.05.2022 r., uzupełniony w dniu 07.07.2022 r., spółki Betoniarnia Janik Sp. Jawna, Podegrodzie 357, 33-386 Podegrodzie 357, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: • wykonanie urządzenia wodnego - wylotu wód opadowych lub roztopowych do rowu w km 0+383, zlokalizowanego na działce nr 279/4, w m. Podegrodzie, gm. Podegrodzie; • usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do rowu w km 0+383 wód opadowych lub roztopowych, projektowanym wylotem, pochodzących z powierzchni utwardzonych Betoniarni, w m. Podegrodzie.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-07-25
data ostatniej modyfikacji: 2022-07-25 | 15:23
planowana data dezaktywacji: 2022-08-08