Ogłoszenia urzędowe

Obwieszczenie

Starosta Nowosądecki
zawiadamia, że została wydana decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 195 w obr. Stary Sącz gm. Stary Sącz - poprzez zezwolenie TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na budowę sieci kablowej SN-15kV wraz ze współbieżną kanalizacją światłowodową, w ramach zadań pod nazwą „Przebudowa linii 15kV Stary Sącz Klęczany na dwutorową na odcinku GPZ Stary Sącz – odgałęzienie Czarny Potok do Ł746 w związku z zasilaniem budynku usługoworzemieślniczego w Podrzeczu gm. Podegrodzie, tryb Zaprojektuj” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zakładu produkcyjnego w miejscowości
Podrzecze”.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-07-27
data ostatniej modyfikacji: 2022-07-27 | 15:11
planowana data dezaktywacji: 2022-08-10