Ogłoszenia urzędowe

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.), Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu informuję, iż z uwagi na nieuregulowany stan prawny uniemożliwiający ustalenie wszystkich właścicieli nieruchomości objętych wnioskiem oraz konieczność zawiadomienia stron postępowania w formie publicznego obwieszczenia - sprawa nie może zostać załatwiona w terminie zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.). W związku z powyższym, na podstawie art. 36 k.p.a. wyznaczam nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy, tj. do dnia 31.08.2022 r. Zgodnie z tym przepisem przysługuje stronom prawo do wniesienia ponaglenia.
 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-07-27
data ostatniej modyfikacji: 2022-07-27 | 15:16
planowana data dezaktywacji: 2022-08-10