Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych

Dyrektor Wydziału: Justyna TOKARCZYK

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1.  W zakresie promocji:
  1. opracowywanie materiałów dotyczących projektowania i realizacji budżetu Powiatu w zakresie działań w dziedzinie promocji,
  2. przygotowywanie koncepcji materiałów promujących Powiat,
  3. przygotowanie projektów graficznych wydawnictw promocyjnych powiatu,
  4. zakup, wykonanie oraz opracowanie graficzne fotografii przeznaczonych do wydawnictwa promocyjnych powiatu,
  5. przygotowywanie i adiustacja tekstów przeznaczonych do publikacji w wydawnictwach promocyjnych Powiatu,
  6. opracowywanie dokumentacji merytorycznej do postępowań prowadzonych w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych w sprawach zamawiania materiałów promocyjnych,
  7. prowadzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi wykonującymi materiały promocyjne na potrzeby Powiatu.
    
 2. W zakresie współpracy międzynarodowej i współpracy z partnerskimi samorządami na terenie Polski:
  1. współorganizacja imprez i innych wydarzeń promocyjnych, których głównymi organizatorami są podmioty zewnętrzne,
  2. prowadzenie współpracy z innymi jednostkami Powiatu w zakresie działań promocyjnych,
  3. organizacja wydarzeń promujących Powiat,
  4. organizacja promocyjnych stoisk wystawienniczych Powiatu na imprezach krajowych i zagranicznych,
  5. przygotowywanie materiałów promocyjnych na potrzeby publikacji w mediach i internecie,
  6. tłumaczenie materiałów promocyjnych na potrzeby publikacji internetowych oraz mediów zagranicznych,
  7. przygotowywanie projektów promocyjnych ścianek, banerów, pająków i innych materiałów służących identyfikacji wizualnej Powiatu,
  8. przygotowywanie projektów tablic promocyjnych służących identyfikacji wizualnej powiatowych instytucji i jednostek oraz inwestycji prowadzonych przez Powiat,
  9. przygotowanie i aktualizacja wzorców prezentacji tworzonych na potrzeby Powiatu,
  10. przygotowanie i aktualizacja prezentacji w zakresie promocji tworzonych na potrzeby Powiatu,
  11. udostępnianie innym podmiotom znaków identyfikacyjnych Powiatu: herb, logo,
  12. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji Powiatu,
  13. prowadzenie stron internetowych Powiatu w zakresie ich zawartości promocyjnej,
  14. aktualizacja danych promocyjnych na portalu internetowym Powiatu,
  15. współpraca z wydawnictwami i innymi podmiotami zewnętrznymi przygotowującymi wydawnictwa promocyjne na temat Powiatu,
  16. współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie przygotowywania prac dyplomowych na temat promocj i Powiatu,
  17. przygotowywanie wzorców papieru firmowego Powiatu,
  18. przygotowanie projektów graficznych wizytówek i innych materiałów identyfikacyjnych na potrzeby Powiatu,
  19. przygotowywanie wpisów na temat Powiatu w publikacjach branżowych, spisach i itp.
    
 3. W zakresie turystyki:
  1. opracowywanie materiałów dotyczących projektowania i realizacji budżetu Powiatu w zakresie działań w dziedzinie turystyki,
  2. przygotowanie materiałów na temat bazy turystycznej Powiatu,
  3. przygotowanie materiałów na temat bazy atrakcji turystycznych Powiatu,
  4. przygotowywanie i organizacja stoisk targowych na targach turystycznych w Polsce i poza granicami,
  5. obsługa stoiska powiatowego na targach turystycznych oraz innych wydarzeniach, w czasie których są prezentowane atrakcje turystyczne Powiatu,
  6. opracowywanie i aktualizacja materiałów na temat atrakcji turystycznych na potrzeby publikacji w Internecie na portalu powiatowym,
  7. opracowywanie informacji na temat atrakcji turystycznych Powiatu na potrzeby redakcji gazet, czasopism i innych wydawnictw oraz portali zewnętrznych.
    
 4. W zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych:
  1. przygotowanie wniosków aplikacyjnych w zakresach programów, których koordynatorem i realizatorem jest Starostwo Powiatowe,realizacja programów finansowanych ze środków zewnętrznych, których realizatorem jest Starostwo Powiatowe,
  2. współpraca z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych, których realizatorem jest Starostwo Powiatowe.
    
 5. W zakresie wspierania organizacji pozarządowych:
  1. prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  2. opracowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  3. realizacja Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi , w tym m.in.:
   • organizacja otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje,
   • realizacja procedury dotacyjnej zlecenia zadania w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
   • prowadzenie centralnego rejestru umów dotacyjnych,
   • organizacja kontroli realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym,
   • przygotowanie sprawozdania z realizacji Programu,
   • koordynacja pracy wydziałów urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu związanej z przygotowaniem zasad współpracy oraz projektu programu na dany rok,
  4. prowadzenie spraw związanych z wykonaniem zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
  5. wspieranie procesu powstania i inkubowania organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego,
  6. udzielanie pomocy doradczej organizacjom pozarządowym w ich bieżącej działalności,
  7. organizacja szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  8. wspieranie działalności i rozwoju organizacji pozarządowych poprzez m.in. pomoc organizacjom w realizacji ich przedsięwzięć,
  9. zapewnianie wsparcia technicznego polegającego na nieodpłatnym udostępnianiu pomieszczeń oraz sprzętu niezbędnego do organizacji spotkań,
  10. prowadzenie obsługi administracyjno - biurowej oraz organizacja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  11. organizacja Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych,
  12. gromadzenie i udostępnianie informacji dot. III sektora,
  13. organizacja „Konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu”,
  14. prowadzenie strony internetowej dla organizacji, w tym mini serwisu informacyjnego,
  15. udostępnianie miejsca na serwerze urzędu poprzez zapewnianie możliwości tworzenia stron internetowych organizacji na stronie internetowej Urzędu, a także pomoc przy jej opracowaniu i aktualizacji,
  16. konsultowanie projektów aktów normatywnych z organizacjami,
  17. promocję organizacji pozarządowych (promocja pozytywnych postaw społecznych, zamieszczanie bazy adresowej organizacji na stronie centrum, kontaktowanie mieszkańców z poszczególnymi organizacjami, możliwość prowadzenia skrytek na dokumenty i udostępniania adresuo korespondencji),
  18. udzielanie rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe do innych instytucji z wnioskami o dotacje,
  19. prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych o organizacjach,
  20. współpraca z innymi instytucjami na rzecz rozwoju i wspierania organizacji pozarządowych.
    
 6. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-03-03 | 11:18
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-03 | 13:52