Wydział Rozwoju

Dyrektor Wydziału: Iwona MROZOWSKA - STRUK

Kompetencje i zadania:
 Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. opracowanie polityki rozwoju powiatu,
 2. koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem Strategii Rozwoju Powiatu,
 3. określanie obszarów priorytetowych i opracowywanie optymalnej strategii wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych dostępnych źródeł finansowania,
 4. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i samorządami gospodarczymi w zakresie integracji działań na rzecz rozowju lokalnego,
 5. prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania i łączenia środków finansowych, publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań użyteczności publicznej w powiecie,
 6. monitorowanie i operacyjne koordynowanie udziału samorządu powiatowego w programach pomocowych,
 7. inicjowanie i opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej w szczególności wnioski, analizy ekonomicznofinansowe oraz niezbędne załączniki,
 8. współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w procesie przygotowania i realizacji przedsięwzięć finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych dostępnych źródeł finansowania,
 9. realizacja przedsięwzięć finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych dostępnych źródeł finansowania, których beneficjentem jest Powiat Nowosądecki,
 10. przygotowanie i udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zakresu działania Wydziału Rozwoju,
 11. planowanie i rozliczanie przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania przy współpracy z Wydziałem Finansowym,
 12. realizacja obowiązków wynikających z utrzymania trwałości projektów,
 13. inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami wydziału.
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-03-06 | 13:48
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-03 | 13:53