Zespół do Spraw Osobowych

Kierownik Zespołu: Beata NOWAK

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań zespołu należy:

1. Prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania, przebiegu, rozwiązania stosunków pracy Pracowników Starostwa oraz – w zakresie powierzonym Zespołowi - dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. Opracowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu i Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu w sprawie organizowania staży oraz okresowego zatrudnienia osób bezrobotnych.

3. Tworzenie i ciągłe aktualizowanie baz danych (w tym elektronicznej bazy danych) o pracownikach Starostwa, osobach zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz stażystach.

4. Ustalanie prawa pracowników Starostwa oraz dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych do dodatków za wieloletnią pracę oraz do nagród jubileuszowych.

5. Sporządzenia sprawozdań statystycznych oraz informacji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Nowym Sączu.

6. Opracowywanie (nowelizowanie istniejących) regulaminów naboru, służby przygotowawczej, wynagradzania pracowników Starostwa oraz - w zakresie powierzonym Zespołowi - dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, ocen okresowych, nagród rocznych dla dyrektorów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu oraz innych wymaganych przepisami, dotyczącymi spraw prowadzonych w Zespole do spraw Osobowych.

7. Przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty, Zarządu i Rady w sprawach należących do zakresu działania Zespołu do spraw Osobowych.

8. Przygotowywanie i realizacja procedury naboru na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

9. We współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych przygotowywanie dokumentacji służby przygotowawczej dla pracowników podlegających obowiązkowi odbycia tej służby.

10. We współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych opracowywanie dokumentacji ocen okresowych pracowników Starostwa.

11. Monitorowanie okresowych ocen pracowniczych.

12. Współpraca z pracownikiem służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kierowania na badania wstępne i okresowe.

13. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i rozliczaniem czasu pracy Pracowników Starostwa oraz - w zakresie powierzonym Zespołowi - dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych.

14. Obsługa systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy.

15. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę lub Zarząd - zapewnienie kompletności dokumentacji przechowywanej w aktach osobowych - z wyjątkiem spraw przekazanych do właściwości innych komórek organizacyjnych.

16. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz prowadzenie stosownych rejestrów.

17. Realizacja obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu w zakresie zgłaszania osób do ubezpieczeń z wykorzystaniem programu Płatnik.

18. Udział w planowaniu wydatków na wynagrodzenia pracowników Starostwa.

19. Prowadzenie spraw z zakresu wystawiania poleceń wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Starostwa i Rady.

20. Zadania w zakresie obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.

21. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Zespołu.

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2020-09-25 | 14:56
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-11 | 11:54