Zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza została uregulowana w art. 42a ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920). Jest narzędziem angażowania mieszkańców w sprawy wspólnoty samorządowej oraz daje możliwość zgłaszania projektów uchwał, podnosi jakość działania samorządu terytorialnego, pozwala lepiej poznać potrzeby mieszkańców,  wprowadzać w życie ich pomysły i przez to zwiększać poczucie odpowiedzialności za wspólnotę lokalną.

Każdemu mieszkańcowi Powiatu Nowosądeckiemu przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej. Grupa mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego licząca co najmniej 500 osób, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Powiatu Nowosądeckiego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Rada Powiatu Nowosądeckiego Uchwałą Nr 196/XVII/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej określiła szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Zgodnie z zasadami ustalonymi ww. uchwałą procedura wnoszenia inicjatyw obywatelskich w Powiecie Nowosądeckim składa się z dwóch etapów:

  1.  Zawiadomienia o utworzenia Komitetu,
  2. Właściwej rejestracji projektu uchwały (wniesionej w dowolnym terminie od dnia złożenia zawiadomienia), od której liczy się bieg ustawowego terminu 3 miesięcy na rozpatrzenie projektu uchwały podczas obrad Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Zgłoszenie projektu uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wymaga więc uprzedniego pisemnego zawiadomienia Rady o utworzeniu Komitetu (wzór zawiadomienia stanowi Załącznik Nr 1), zawierającego:

  1.  oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu (wzór formularza stanowi Załącznik Nr 2),
  2. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania Komitetu podczas pracy Rady (wzór formularza stanowi Załącznik Nr 3).

Procedurę wniesienia inicjatywy rozpoczyna rejestracja projektu uchwały zgłoszonego przez Komitet, która polega na złożeniu Przewodniczącemu Rady na piśmie wniosku w sprawie zgłoszenia projektu uchwały (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 4). Do wniosku załącza się:

  1. projekt uchwały w wersji papierowej (opatrzony na każdej stronie podpisami wszystkich członków Komitetu) i elektronicznej (na nośniku informatycznym),
  2.  listę poparcia co najmniej 500 mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego występujących z inicjatywą (wzór formularza stanowi Załącznik Nr 5).

Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego, posiadających czynne prawa wyborcze, którzy złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu.

Przygotowany przez grupę mieszkańców Powiatu projekt uchwały, który spełnia wymogi formalne stanie się przedmiotem obrad Rady Powiatu Nowosądeckiego na najbliższej sesji Rady po złożeniu projektu uchwały, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu uchwały.

Pliki do pobrania

  • UCHWAŁA NR 196/XVII/20 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Z DNIA 23 GRUDNIA 2020 ROKU W SPRAWIE WYKONYWANIA OBYWATELSKIEJ INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-06-29 | 11:57
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-29 | 11:57