Prognozowane zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenie powietrza III stopień - 10.02.2023 r.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza III stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 10.02.2023 r.

Działania ochronne:

Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby
z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry
i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową i ozdrowieńcy
powinni podjąć następujące środki ostrożności:

 • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

 • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

 • włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,

 • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

 • śledzić informacje o aktualnych zanieczyszczeniach powietrza na stronie Inspekcji Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny zakazać aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo - wychowawczych. Ponadto zaleca się prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zamniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego. 

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

 • do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,

 • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,

 • podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem,

 • ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Władze gmin powinny podjąć  intensywne kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

Podmioty gospodarcze powinny:

 • zawiesić uciążliwe prace budowlane w części, w której wiążą się one z dłuższą emisją niezorganizowaną do powietrza,

 • czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu,

 • zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenia.

Policja oraz zarządcy dróg powinni nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. 

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić rutynowe kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).

W przypadku temperatury powietrza powyżej 0ºC oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia, zarządcy dróg powinni prowadzić czyszczenie ulic na mokro, w szczególności zanieczyszczeń pochodzących z zimowego utrzymania dróg oraz wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego znajdujących się w pobliżu najwyższych stężeń zanieczyszczeń i źródeł emisji zanieczyszczeń oraz dla samochodów o masie przekraczającej 3,5 tony tak aby pojazdy te nie przemieszczały się w pobliżu centrów miast. 

wstecz
data publikacji: 2023-02-10
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-11 | 12:17