Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024”

Uchwała Nr 1862/2023
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

z dnia 18 października 2023 r.

w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących  projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024”

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 571)  w związku z § 3 i § 6 ust.1 załącznika nr 1 do  Uchwały nr 415/XLI/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uruchamia się proces konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu nowosądeckiego dotyczący „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024”.

2. Projekt „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024”, zwany dalej Programem, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii, a tym samym zapewnienie możliwości wnoszenia uwag przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego, na temat projektu Programu.

§ 3. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1, zostaną przeprowadzone w okresie od 23 października do 6 listopada 2023 r.

§ 4. Formy, w których realizowane będą konsultacje:

1) opublikowanie informacji o przystąpieniu do konsultacji zawierającej zaproszenie do udziału w konsultacjach, informacji zawartych w przedmiotowej uchwale Zarządu Powiatu, udostępnienie dokumentu poddanego konsultacjom oraz wzoru formularza konsultacji:

a) na stronie internetowej Powiatu Nowosądeckiego www.nowosadecki.pl,

b) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu www.bip.powiat.nowy-sacz.pl,

c) na tablicy ogłoszeń Starostwa,

2) przedstawienie projektu Programu Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

§ 5. 1. Uwagi do projektu Programu można zgłaszać:

1) za pośrednictwem internetu: ngo@nowosadecki.pl

2) faksem: 18 41 41 600

3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz,

4) osobiście: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, pok. nr 331, tel. 18 41 41 832.

2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Komórką merytorycznie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-10-20
data ostatniej modyfikacji: 2023-10-20 | 11:57