Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945)
   
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2492 z późn. zm.)
   
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 )
   
 • Uchwała Nr 1868/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2024 roku.
  https://bip.nowosadecki.pl/kierownictwo_starostwa/uchwaly_zarzadu/kadencja_vi/2023/art302.html 
   
 • Uchwała Nr 1889/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2024 r.
  https://bip.nowosadecki.pl/kierownictwo_starostwa/uchwaly_zarzadu/kadencja_vi/2023/art326.html

   
 • Uchwała Nr 1901/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2024 roku
  https://bip.nowosadecki.pl/kierownictwo_starostwa/uchwaly_zarzadu/kadencja_vi/2023/art332.html
redaktor: Anna Ślipek
data publikacji: 2022-03-16 | 13:47
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-23 | 10:11