Raport o stanie Powiatu za 2019 rok

RAPORT O STANIE POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2019 ROK

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu (w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19, termin przedstawienia Raportu został wydłużony).  

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,  w  szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU NWOSĄDECIEGO ZA 2019 ROK

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300  mieszkańców powiatu (w załączeniu).

Debata nad raportem odbędzie w dniu 30 czerwca 2020 r. podczas XIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 16.00 (Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Pliki do pobrania

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-06-29 | 11:48
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-29 | 11:48