Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu / VI kadencja / 2024

Dodanie nowej wiadomości
2024-02-29 13:50:14
Bożena Dąbrowska
Data rozpoczęcia:
29-02-2024
Tytuł:
Uchwała Nr 2007/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 lutego 2024 r.
Numer:
2007/2024
Krótki opis:
w sprawie oddania w dzierżawę 9,80 m2 powierzchni użytkowej w budynku głównym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju
Treść:

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) i w związku z ァ 12 uchwały Nr 207/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania aktywami trwałymi Samodzielnego Publicznego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju oraz Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie powierzchni użytkowej 9,80 m2 w budynku administracyjnym szpitala, ul. Kraszewskiego 142, usytuowanym na działce ewidencyjnej nr 403/39 obr. Krynica Wieś, objętej księgą wieczystą NS1M/00021720/4, pozostającej w użytkowaniu SP ZOZ, z przeznaczeniem na magazyn na okres do 3 lat.
§ 2. 2. Wykonanie uchwały powierza się się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju przy ul. Kraszewskiego 142
§ 3. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
Do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, wpłynął wniosek Dyrektora SP ZOZ Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy – Zdroju o wyrażenie zgody na wydzierżawienie powierzchni 9,80 m2 w budynku głównym szpitala, usytuowanym na działce ewidencyjnej nr 403/39, objętej księgą wieczystą NS1M/00021720/4, pozostającej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju przy ul. Kraszewskiego 142, z przeznaczeniem na magazyn, na czas oznaczony do 3 lat.
Dzierżawa powierzchni użytkowej pozwoli zagospodarować pomieszczenie z przeznaczeniem do wykorzystania jako magazyn, w którym będą znajdować się m.in. nosze transportowe, krzesła do transportu pacjenta, koce i poduszki dla pacjentów. Ponadto wydzierżawienie powierzchni przyczyni się do poprawy kondycji finansowej szpitala. Przewidywane roczne przychody z tytułu dzierżawy to około 3182,26 zł.
Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący. W myśl ァ 12 uchwały Nr 207/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania aktywami trwałymi Samodzielnego Publicznego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju oraz Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości na okres powyżej 3 lat wymaga zgody Zarządu. Zgoda Zarządu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz pozytywną opinię Rady Społecznej Szpitala wyrażoną w uchwale Rady Społecznej SP ZOZ im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju nr 21/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. możliwe jest wydzierżawienie, za zgodą Zarządu Powiatu, przedmiotowych pomieszczeń na czas oznaczony do 3  lat.
W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Pliki:
uchwala_2007.pdf
treść uchwały z załącznikami
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34