Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu / VI kadencja / 2024

Dodanie nowej wiadomości
2024-02-29 14:04:10
Bożena Dąbrowska
Data rozpoczęcia:
29-02-2024
Tytuł:
Uchwała Nr 2011/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 lutego 2024 r.
Numer:
2011/2024
Krótki opis:
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Kocham SĄDECKIE” – EDYCJA 2024, których realizację w roku 2024 wspiera Powiat Nowosądecki.
Treść:

Na podstawie art. 15 ust. 1, ust. 2g, ust. 2h oraz ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 571), oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U.z 2024 r. poz. 107), § 28 ust. 8 „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024” zmienionego uchwałą z dnia 28 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2023 r. poz. 9216) oraz §  9 ust. 1 „Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 1935/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2024 r., w związku z Uchwałą Nr 1941/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Kocham SĄDECKIE” - EDYCJA 2024 na realizację zadań publicznych, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Nowosądeckiego udziela się dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych w ramach  otwartego konkursu ofert pn. „Kocham SĄDECKIE” - EDYCJA 2024, zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 2.
2. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Kocham SĄDECKIE” - EDYCJA 2024 zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Odmawia się udzielenia z budżetu Powiatu Nowosądeckiego dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Kocham SĄDECKIE” - EDYCJA 2024, zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 2.
2. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Kocham SĄDECKIE” - EDYCJA 2024 zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok.
§ 4. Z wybranymi podmiotami, o których mowa w § 1 ust. 2 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki:
uchwala_2011.pdf
treść uchwały z załącznikami
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34