Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Transport drogowy

Wydanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób [KT-123]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267). 
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE Nr L 300, poz. 1071). 
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.). 
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713). 
  6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).
 • 3. Wymagane dokumenty:

  • kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o niekaralności złożone pod odpowiedzialnością karną,
  • dokument potwierdzający posiadanie sytuacji finansowej,
  • oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną,
  • wykaz pojazdów samochodowych,
  • kserokopie krajowych dowodów rejestracyjnych,
  • dokumenty potwierdzające prawo dysponowania pojazdami ( umowa leasingu, umowa najmu, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, umowa przewłaszczenia, umowa o kredytowa),
  • oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki określone w art. 5 i 6 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, ze zm.), · kserokopię dowodu opłaty za wydanie licencji i wypisów.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1. Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pobiera się opłatę w wysokości: 
   • opłata - okres ważności od 2 do 15 lat - 700,00 zł pojazd samochodowy,
   • opłata - okres ważności powyżej 15 do 30 lat - 800,00 zł pojazd samochodowy,
   • opłata - okres ważności powyżej 30 do 50 lat - 900,00 zł pojazd samochodowy.
  2.  W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie:
   1.  licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
   2.   licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

  - jednego lub więcej niż jednego pojazdu, pobiera się opłatę, o której mowa w pkt. 1, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.

  1. Za wydanie wypisu:
   1. z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
   2. z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

  - na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, o udzielenie licencji, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji, 

  - za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

  1. Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty stanowiącą podstawę dla obliczenia opłaty, jak za udzielenie licencji
  2. W przypadku utraty wypisu z licencji, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziony wypis z licencji zostanie niezwłocznie zwrócony organowi który go wydał. 
  3. Za zmianę licencji, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty, jak za udzielenie licencji.
  4.  Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
  5. W innych przypadkach utraty licencji, za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty stanowiącej podstawę jak za udzielenie licencji.
  6.  Opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia.
 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  1. Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
  2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

  Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  2. Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
  3. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji - art. 14 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.).
 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Jerzy Sojka – Inspektor

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-03 | 14:51