Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Transport drogowy

Wniosek o wydanie / zmianę zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie niezarobkowego krajowego przewozu drogowego [KT-213]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) 
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.). 
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).
 • 3. Wymagane dokumenty:

  • wykaz pojazdów samochodowych,
  • kserokopie krajowych dowodów rejestracyjnych,
  • dokumenty potwierdzające prawo dysponowania pojazdami ( umowa leasingu, umowa najmu, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, umowa przewłaszczenia, umowa kredytowa),
  • oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki określone w art. 5 i 6 ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),
  • kserokopię dowodu opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi:

  • 500 zł - wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony.
  • 100 zł - wydanie wypisu z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia.
  • 100 zł - wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego nie zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia.
  • 25 zł - zmiana zaświadczenia, polegająca na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów.
  • 10 zł - wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia.
  • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 
 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  1. Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień. 
  2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

  Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  1.  Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej do jego podstawowej działalności gospodarczej.
  2. Obowiązek posiadania zaświadczenia nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych:
   1.  w ramach powszechnych usług pocztowych,
   2. przez podmioty nie będące przedsiębiorcami, z tym, że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu, i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym, 
   3. przez przedsiębiorców posiadający uprawnienia do wykonywania transportu drogowego. 
  3. W przypadku wykonywania krajowego niezarobkowego przewozu drogowego niezgodnie z wydanym zaświadczeniem właściwy starosta, w drodze decyzji, stwierdza nieważność zaświadczenia. Wydanie nowego zaświadczenia jest możliwe po upływie 3 lat od dnia stwierdzenia nieważności poprzedniego zaświadczenia.
  4. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające. Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Jerzy Sojka – Inspektor

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-03 | 14:51