Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy, wykładowcy

Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców [KT-33]

 • 1. I. FORMA WYKONANIA USŁUGI:

  Zaświadczenie

 • 2. II. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA USŁUGI:

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Z 2015 r. poz 155 ze zm.)
  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. Z 2015 r. poz. 584 ze zm.)

   

 • 3. III. WYMAGANE DOKUMENTY DO WYKONANIA USŁUGI:

  Wniosek o dokonanie wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy potwierdzającym że:
  - dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą,
  - wnioskodawca zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej
  dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu – w przypadku rozszerzenia zakresu wpisu
  Potwierdzenie wniesienia opłat

   

 • 4. IV. OPŁATY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM USŁUGI

  Opłata wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500 zł
  Opłata za rozszerzenie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500 zł

   

 • 5. V. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

   30 dni

 • 6. VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

   

   

 • 7. VII. UWAGI:

  Brak

 • 8. VIII. NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

  Wydział Komunikacji i Transportu

   

 • 9. IX. IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU:

  Tomasz Czerniec

 • 10. X. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:

  Jerzy Sojka  Inspektor – Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Szkolenia Kierowców, Stacji Kontroli Pojazdów i Zarobkowego Przewozu Osób, tel. /18/ 4141602, pokój 102


   

   

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-03 | 14:51