Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Stacje kontroli pojazdów

Wniosek o wpis/zmianę do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów [KT-00]

 • 1. I. FORMA WYKONANIA USŁUGI:

  Decyzja administracyjna.

 • 2. II. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA USŁUGI:

  Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137, ze zm.),
  rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275),
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264),
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776, ze zm.),
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2261, ze zm.),
  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

   

 • 3. III. WYMAGANE DOKUMENTY DO WYKONANIA USŁUGI:

  Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:
  oświadczenie według załączonego wzoru,
  dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

   

 • 4. IV. OPŁATY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM USŁUGI

  1) Opłata skarbowa za:
  a) dokonanie wpisu do rejestru - 412 zł,
  b) rozszerzenie zakresu wpisu - 206 zł,
  c) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17

   

 • 5. V. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

  1. Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
  2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

 • 6. VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

   

 • 7. VII. UWAGI:

  Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
  1. posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. nie jest przedsiębiorcą, w stosunku, do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
  3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
  4. posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
  5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
  6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.
  Poświadczenie, o którym mowa w pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.
     

   

 • 8. VIII. NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. IX. IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU:

  Tomasz Czerniec

 • 10. X. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:

  Jerzy Sojka  – Inspektor

 • 11. XI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:

  18 listopad 2016 r. o godz. 11:40

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-03 | 14:51