Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Nadanie nowych numerów identyfikacyjnych pojazdu [KT-17]

  • 1. Forma wykonania usługi

    Po złożeniu podania, usługa realizowana jest niezwłocznie.

  • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

    Art. 66a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia wykonawcze.

  • 3. Wymagane dokumenty:

    • - wypełnione podanie o wydanie zgody na nadanie i nabicie nowych numerów nadwozia w pojeździe, dowód wniesienia opłat.

     

    Odpowiednio w przypadkach:

    1.   pojazdu konstrukcji własnej:
    •  oświadczenie właściciela w przedmiocie prawa własności,
       
    1.  wymiany ramy/podwozia na ramę/podwozie bez numeracji fabrycznej:
    • dokument własności ramy/podwozia,
    • dowód rejestracyjny,
    • karta pojazdu, o ile była wydana,
    • tablice rejestracyjne pojazdu,
       
    1. odzyskanego po kradzieży pojazdy, w którym zatarto numer identyfikacyjny:
    •  dokument potwierdzający odzyskanie i przekazanie pojazdu na rzecz właściciela,
    • dowód rejestracyjny, o ile nie został utracony,
    • karta pojazdu, o ile była wydana,
    • tablice rejestracyjne pojazdu, o ile odzyskano,
       
    1. nabytego w wyniku przepadku na rzecz Skarbu Państwa pojazdu z zatartym numerem identyfikacyjnym:
    • dokument własności,
    • dokument potwierdzający zniszczenie/zatarcie numeru identyfikacyjnego,
    • dowód rejestracyjny, o ile nie został utracony,
    • karta pojazdu, o ile była wydana,
    • tablice rejestracyjne pojazdu,
       
    1.  uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu o ustalaniu prawa własności do pojazdu z zatartym numerem identyfikacyjnym:
    • orzeczenie sądu,
    • dokument potwierdzający zniszczenie/zatarcie numeru identyfikacyjnego,
    • dowód rejestracyjny, o ile został wydany,
    • karta pojazdu, o ile była wydana,
    • tablice rejestracyjne pojazdu, o ile były wydane,
       
    1.   korozji/zniszczenia/wymiany elementu z numerem identyfikacyjnym:
    •   opinia rzeczoznawcy,
    • dowód rejestracyjny,
    • karta pojazdu, o ile była wydana,
    • tablice rejestracyjne pojazdu.

     

    Ponadto należy przedstawić: 

    • - ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia,
    • - dowód osobisty,
    • - dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa.
  • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

    10,00 zł – za wydanie zgody na nabicie numerów,
    10,00 zł – za wydanie zgody na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.
    17,00 zł – Dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

  • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

    30 dni

  • 6. Tryb odwoławczy

    Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
    Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  • 7. Uwagi

    Decyzja administracyjna.

  • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

    Wydział Komunikacji i Transportu

  • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

    Jacek MALECZEK - Dyrektor
    Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

  • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

    1. Artur Andruszewski – Podinspektor
    2. Małgorzata Berdychowska – Inspektor
    3. Agnieszka Fiut – Podinspektor
    4. Magdalena Gargula - Referent
    5. Paulina Gniewek - Basiaga - Młodszy Referent
    6. Halina Gucwa – Inspektor
    7. Agnieszka Jasińska - Samodzielny Referent 
    8. Monika Kipczak - Referent
    9. Sylwia Kubisz - Referent
    10. Dominika Maresz  – Samodzielny Referent
    11. Karolina Motyka - Referent 
    12. Renata Najduch - Referent
    13. Cecylia Potoniec – Podinspektor
    14. Beata Rakowska -  Specjalista
    15. Barbara Rdzawska - Inspektor
    16. Jadwiga Rój – Inspektor
    17. Barbara Soboń – Podinspektor
    18. Przemysław Stelmach – Inspektor
    19. Katarzyna Szymańska – Młodszy Referent

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-03 | 14:51