Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie Starosty Nowosądeckiego

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)

S t a r o s t a N o w o s ą d e c k i

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 195 w obr. Stary Sącz, gm. Stary Sącz - poprzez udzielenie zezwolenia TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie – poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci kablowej SN15kV wraz ze współbieżną kanalizacją światłowodową w ramach zadań pod nazwą „Przebudowa istniejącej linii 15kV Stary Sącz Klęczany na dwutorową na odcinku GPZ Stary Sącz – odgałęzienie Czarny Potok do Ł789” oraz „Zasilanie zakładu produkcyjnego w miejscowości Podrzecze”.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia do Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Kościuszki 3, II piętro pokój 305 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-03-11
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-11 | 16:12