Ogłoszenia urzędowe

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, z późn. zm.), art. 124a, art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)

Starosta Nowosądecki

zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 195 w obr. Stary Sącz gm. Stary Sącz - poprzez udzielenie zezwolenia TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie – zastępowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę na budowę sieci kablowej SN- 15kV wraz ze współbieżną kanalizacją światłowodową w ramach zadań pod nazwą „Przebudowa linii 15kV Stary Sącz Klęczany na dwutorową na odcinku GPZ Stary Sącz – odgałęzienie Czarny Potok do Ł746 w związku z zasilaniem budynku usługowo-rzemieślniczego w Podrzeczu gm. Podegrodzie, tryb Zaprojektuj” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zakładu produkcyjnego w miejscowości Podrzecze”. Przedmiotowa działka posiada nieuregulowany stan prawny.

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-06-03
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-03 | 15:31