Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie

S t a r o s t a  N o w o s ą d e c k i
zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 325 w obr. Barcice Dolne, gm. Stary Sącz - poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie – na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 315 PN 0,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz strefą kontrolną, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Barcice Dolne na odcinku od dz. nr 346 do dz. nr 268”.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-07-29
data ostatniej modyfikacji: 2022-07-29 | 14:39
planowana data dezaktywacji: 2022-08-12