Ogłoszenia urzędowe

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11.07.2022 r. (data wpływu: 25.07.2022 r.), Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Jarosz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowalnych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Biała Tarnowska tj. sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 RC SDR 17,6 dn90 oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia SDR11 PE100 RC typ 2 dn25 i dn20 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. ew. nr: 649/2, 641/2, 641/3, 641/1, 642/1, 639, 637, 643/3, 643/2, 643/5, 643/7, 643/8, 631, 641/4, 859, 858, 860 w miejscowości Stróże, gmina Grybów.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-08-01
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-01 | 13:56
planowana data dezaktywacji: 2022-08-15