Regulamin

 

  

REGULAMIN

WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

 

Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego działa na podstawie o art. 38 a , b, c oraz art. 4. pkt. l 15, 16, 20 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001.142.1592 j.t.), oraz Porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Nowosądeckim i Prezydentem Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2003 r. o utworzeniu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

§1

 1. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, zwana dalej „Komisją", powołana została w celu realizacji zadań przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza i Starostę Nowosądeckiego w zakresie zwierzchnictwa nad miejskimi i powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych
  w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 2. Organizację, zasady funkcjonowania oraz tryb pracy Komisji określa niniejszy regulamin.

 3. Do zadań Komisji należy:

 1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego,

 2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

 3. przygotowywanie projektu „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli",

 4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego zadania z zakresu porządku publicznego
  i bezpieczeństwa obywateli,

 5. opiniowanie projektu budżetu miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego -
  w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

 6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,

 7. opiniowanie, zleconych przez Starostę Nowosądeckiego lub Prezydenta Miasta Nowego Sącza, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 1. Komisja przy wykonywaniu swoich zadań może współpracować ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami
  i instytucjami.

 2. W skład Komisji wchodzą:

 1. Starosta Nowosądecki i Prezydent Miasta Nowego Sącza jako współprzewodniczący,

 2. dwóch radnych delegowanych przez Radę Miasta Nowego Sącza,

 3. dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu Nowosądeckiego,

 4. trzy osoby powołane przez Starostę Nowosądeckiego wg kryteriów określonych w art. 38 a ust. 5 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym,

 5. trzy osoby powołane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza wg kryteriów określonych
  w art. 38 a ust. 5 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym,

 6. dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta miejskiego Policji w Nowym Sączu.

 1. W pracach Komisji uczestniczy z głosem doradczym prokurator wskazany przez prokuratora okręgowego w Nowym Sączu.

 2. Skład Komisji określony w Zarządzeniu Nr 401/2010 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 6 października 2010 r. i Zarządzenia Nr 39/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 września 2010 r. może być powiększony o funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja miejskich służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, którzy uczestniczą w pracach Komisji z głosem doradczym.

§2

 1. Kadencja Komisji trwa 3 lata licząc od daty podpisania Porozumienia o jej utworzeniu 28 lipca 2003 r.

 2. Odwołanie członka Komisji przed upływem kadencji przez organ, który go powołał lub delegował, jest możliwe jedynie z ważnych powodów, które podaje się na piśmie.

 3. Członkostwo w Komisji radnego delegowanego przez Radę Miasta Nowego Sącza i Radę Powiatu Nowosądeckiego ustaje zawsze z wygaśnięciem jego mandatu.

 4. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji członka Komisji przed upływem kadencji, organ, który go powołał lub delegował, powołuje lub deleguje nowego członka Komisji
  na okres pozostały do upływu kadencji poprzedniego członka.

§3

 1. Współprzewodniczący Komisji kierują jej pracami, a w szczególności:

 1. współprzewodniczą jej posiedzeniom;

 2. opracowują projekty planów pracy Komisji;

 3. ustalają terminy oraz porządek posiedzeń;

 4. koordynują przygotowanie posiedzeń;

 5. zapewniają członkom Komisji otrzymanie w odpowiednim czasie, należycie przygotowanych materiałów;

 6. wyznaczają osoby referujące na posiedzeniach Komisji;

 7. sprawują nadzór nad przestrzeganiem porządku podczas posiedzeń Komisji;

 8. reprezentują Komisję wobec instytucji publicznych, mediów i innych podmiotów zajmujących się poprawą porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 9. spośród członków Komisji wyznaczają dwóch zastępców.

 1. Współprzewodniczący Komisji, przy opracowaniu projektu rocznego planu pracy Komisji oraz ustalaniu porządku posiedzenia biorą pod uwagę wnioski członków Komisji,

 2. Posiedzenia Komisji zwołują współprzewodniczący Komisji.

 3. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Komisji przewodniczący Komisji zawiadamia członków Komisji, oraz inne zainteresowane osoby i instytucje, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

 4. Posiedzenia odbywają się w miejscu wskazanym przez współprzewodniczących Komisji.

 5. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji zawiera proponowany porządek posiedzenia.

 6. Proponowany przez współprzewodniczących Komisji porządek posiedzenia podlega zatwierdzeniu przez Komisję. W trakcie trwania posiedzenia Komisja może dokonywać uzupełnień i zmian w przyjętym porządku posiedzenia.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może skrócić termin określony w ust. 4.

 2. W przypadku zwołania Komisji w trybie określonym w ust. 8, członkowie Komisji powiadamiani są o nim drogą telefoniczną lub mailową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Osoba informująca w imieniu przewodniczących Komisji o terminie posiedzenia sporządza notatkę służbową z odbytych rozmów telefonicznych.

§4

 1. Posiedzenia Komisji są jawne, ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

 2. Posiedzenia Komisji są ważne, jeżeli uczestniczy w nich, co najmniej połowa ogólnej liczby członków Komisji.

 3. Opinie, wnioski, stanowiska i inne rozstrzygnięcia Komisja podejmuje w głosowaniu jawnym, poprzez podniesienie ręki, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.

 4. Współprzewodniczący Komisji, w celu wykonania zadań Komisji, mogą żądać od Policji oraz innych miejskich służb, inspekcji i straży, a także od miejskich jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, dokumentów i informacji o ich pracy, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno - rozpoznawczych lub dochodzeniowo - śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych.

 5. Wskazany przez współprzewodniczących zastępca prowadzi posiedzenie Komisji w przypadku nieobecności współprzewodniczących.

 6. Członkowie uczestniczą w spotkaniach Komisji zwoływanych przez współprzewodniczących, a ponadto:

 1. biorą udział w realizacji nałożonych zadań i przyjętego planu pracy,

 2. przedstawiają wnioski i propozycje związane z działaniem Komisji,

 3. mogą reprezentować Komisję wobec instytucji publicznych, mediów i innych podmiotów zajmujących się poprawą porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, po wcześniejszym uzgodnieniu z przewodniczącymi Komisji.

§5

 1. Komisja nie rzadziej niż raz na kwartał odbywa posiedzenia w pełnym składzie.

 2. W nagłych zdarzeniach na polecenie współprzewodniczącego Komisji może być zwołane posiedzenie w trybie nadzwyczajnym.

 3. Współprzewodniczący Komisji zobowiązani są zwołać posiedzenie Komisji na pisemny wniosek, wraz z uzasadnieniem, podpisany przynajmniej przez 3 członków Komisji.

 

§6

 1. Komisja działa na podstawie rocznego planu pracy.

 2. Roczny plan pracy Komisji opracowuje Starostwo Powiatowe i przedstawia go do zatwierdzenia współprzewodniczącym, co roku do dnia 20 grudnia.

 3. Wszyscy członkowie Komisji, mogą do dnia 30 listopada każdego roku składać propozycje do rocznego planu pracy Komisji.

 4. W rocznym planie pracy m. in. ujmuje się szkolenie członków Komisji. Szkolenie członków Komisji planują Współprzewodniczący.

 5. Do końca stycznia następnego roku kalendarzowego sprawozdanie z działalności Komisji za rok ubiegły składają:

 1. Prezydent Miasta Nowego Sącza składa Radzie Miasta Nowego Sącza,

 2. Starosta Nowosądecki składa Radzie Powiatu Nowosądeckiego.

 1. Sprawozdanie Komisji ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§7

 1. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który zatwierdzają Współprzewodniczący. Protokół przekazywany jest wszystkim członkom Komisji.

 2. Do protokołu dołącza się materiały wypracowane na posiedzeniu Komisji.

 3. Ze szkolenia członków Komisji sporządza się protokół.

§8

 1. Siedzibą Komisji jest Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

 2. Koszty działania Komisji pokrywa się ze środków własnych budżetu miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

 3. Obsługę kancelaryjno - biurową Komisji zapewnia Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

§9

 1. Regulamin Komisji wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Komisję.

 

data publikacji: 2020-09-08 | 12:13
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-14 | 09:40