Zakres działania

Komisja działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 poz. 595).

Komisja powołana została w celu realizacji zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przez powiatowe służby, inspekcje i straże. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego działa w oparciu o Porozumienie zawarte między Starostą Nowosądeckim a Prezydentem Miasta Nowego Sącza w dniu 28 lipca 2003 roku. Za “Porozumieniem” przemawiało między innymi to, że na terenie zarówno Miasta Nowego Sącza jak i Powiatu Nowosądeckiego działają te same służby, inspekcje i straże, które wykonują zadania z zakresu bezpieczeństwa porządku publicznego, tak na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza jak i Powiatu Nowosądeckiego.

 

Zgodnie z art. 38 a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 poz. 595) do zadań komisji należy:

  1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;
  2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
  3. Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
  4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
  5. Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
  6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli;
  7. Opiniowanie, zleconych przez starostę, innych zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

  

data publikacji: 2020-09-08 | 12:14
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-08 | 12:14