Kompetencje Zarządu

UCHWAŁA NR 39/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 9/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zakresu zadań Starosty Nowosądeckiego, Wicestarosty oraz Członków Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zakresu zadań Starosty Nowosądeckiego, Wicestarosty oraz Członków Zarządu Powiatu
Nowosądeckiego

Pliki do pobrania


Kompetencje Zarządu Powiatu Nowosądeckiego określone są w art. 32 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 54 Statutu Powiatu Nowosądeckiego. Na podstawie tych przepisów:

 1. Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.
 2. Do zadań Zarząd Powiatu należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu,
 3. określenie sposobu wykonywania uchwał Rady Powiatu,
 4. realizacja podjętych uchwał Rady Powiatu,
 5. gospodarowanie mieniem Powiatu
 6. sporządzanie projektów budżetu Powiatu i przekazywanie go wraz z informacją o stanie gospodarowania mieniem, o którym mowa w pkt.4 i przesyłanie projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,
 7. wykonywanie budżetu,
 8. zatrudnianie i zwalnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
 9. udzielanie Staroście upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu,
 10. prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej Powiatu,
 11. zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonych przez Radę Powiatu,
 12. przedkładanie Radzie Powiatu sprawozdań z działalności finansowej Powiatu,
 13. zaciąganie pożyczek i kredytów krótkoterminowych do maksymalnej wysokości ustalonej przez Radę Powiatu,
 14. emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
 15. przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady Powiatu,
 16. udzielanie informacji radnym o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykonaniu środków budżetowych,
 17. nabywanie, zbywanie i wykup obligacji wg zasad określonych przez Radę Powiatu,
 18. wnoszenie i zbywanie udziałów i akcji wg  zasad ustalonych przez Radę Powiatu,
 19. zawieranie umowy w sprawie bankowej obsługi budżetu z bankiem wybranym przez Radę Powiatu,
 20. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu na podstawie przepisów szczególnych.

 

 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:34
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-20 | 13:41