Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.5.2020 Przetarg nieograniczony na usługi cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych...

Numer sprawy:

ZP.272.5.2020

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na usługi cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB w ramach projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Wyjaśnienia treści SIWZ 09.07.2020   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ, ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, W TYM TERMINU SKŁADANIA OFERT  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: SPROSTOWANIE TREŚCI FORMULARZA OFERTY ZAŁ. NR 4 DO SIWZ  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJE PODANE NA OTWARCIU OFERT UDOSTĘPNIANE W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ FORMULARZ OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ DOSTĘPNE SĄ:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2020-06-19
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-09 | 14:01