Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.18.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w obszarze rolno - leśnym z ochroną...

Numer sprawy:
ZP.272.18.2020

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczponyna dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w obszarze rolno - leśnym z ochroną środowiska w szkołach ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki, w ramach projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ II ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU II I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT II: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJE PODANE NA OTWARCIU OFERT UDOSTĘPNIANE W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ FORMULARZ OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2020-08-27
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-23 | 11:39