Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.21.2020 Przetarg nieograniczony na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest...

Numer sprawy:

ZP.272.21.2020

Treść ogłoszenia:

Przetarg nieograniczony na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01 i 17 06 05, zgromadzonych na terenie Powiatu Nowosądeckiego  

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJE PODANE NA OTWARCIU OFERT UDOSTĘPNIANE W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ FORMULARZ OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                             https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2020-09-02
data ostatniej modyfikacji: 2020-10-01 | 12:38