Kompetencje Rady

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 2. wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu,
 4. stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej,
 5. uchwalanie budżetu Powiatu,
 6. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących
  1. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd  Powiatu oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Powiatu ,
  6. tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich    rozwiązywania lub występowania z nich,
  7. tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania  zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  8. współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
  9. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,  
 9. określanie wysokości sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach herbu Powiatu i flagi Powiatu,
 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przyjecia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w § 5 ust. 4 i 5 Statutu,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz  przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 14. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestepczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porzadku publicznego,
 15. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i  studentów, 
 17. powoływanie i odwoływanie rzecznika konsumentów, 
 18. podejmowanie innych uchwał w sprawach ważnych dla Powiatu.


 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-04 | 09:01
data ostatniej modyfikacji: 2016-10-21 | 10:06