Strategia Powiatu

Uchwała Nr 350/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2030

Pliki do pobrania

UCHWAŁA NR 291/XXX/18 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020

Pliki do pobrania

 • Program Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020
 • Raport z monitoringu „Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020” za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.
 • Raport z monitoringu „Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020” za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 • Raport z monitoringu "Program Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020" za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Strategia Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego na lata 2006-2013

Najważniejszym dokumentem, określającym kierunki rozwoju powiatu na najbliższe lata jest Strategia Rozwoju. Jej celem jest wskazanie misji, wizji oraz celów strategicznych wraz z celami operacyjnymi, planowanymi zadaniami i ewentualnie projektami, których realizacja w określonym horyzoncie czasowym przyczyni się do wielokierunkowego rozwoju powiatu.

Dokument został przygotowany w oparciu o następujące wytyczne:

 1. wyniki procesu uspołeczniania - konsultacje - warsztaty gminne, które miały miejsce od kwietnia do czerwca 2005 r. w każdej gminie,
 2. opracowania ekspertów (MSAP AE w Krakowie),
 3. doświadczenia w realizacji Programu Rozwoju Gospodarczego Sądecczyzny,
 4. spójność ze strategiami gminnymi, Miasta Nowego Sącza, Województwa Małopolskiego oraz Narodowym Planem Rozwoju i Planem Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Nowosądeckiego.

  Proces uspołeczniana stanowił istotny element prac nad Strategią, tak jak nad każdym dokumentem o charakterze programowym, do którego odwoływać się będą wszyscy zainteresowani rozwojem lokalnym.

 

Prace nad dokumentem obejmowały następujące etapy:

 1. diagnoza społeczno-ekonomiczna powiatu nowosądeckiego,

 2. wstępna wersja części strategicznej,

 3. konsultacje z przedstawicielami środowisk gospodarczych, organizacjami pozarządowymi itp.,

 4. konsultacje w poszczególnych gminach powiatu,

 5. ustalenie zbieżności z innymi dokumentami strategicznymi,

 6. opinia poszczególnych komisji Rady Powiatu,

 7. przyjęcie dokumentu przez Radę Powiatu - uchwała nr 349/XXXVII/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2005 r.

   

   

Pliki do pobrania

 • Uchwała Nr 349/XXXVII/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego na lata 2006-2013"
 • Strategia Rozwoju Powiatu Nowosądeckeiego na lata 2006-2013

 

 

Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Nowosądeckiego  


Sprawne wykorzystanie szans, jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymaga od samorządów lokalnych opracowania szeregu dokumentów, które obrazować będą stan przygotowań danego regionu do przyjęcia środków pomocowych i kierunki ich wykorzystania. Jednym
z takich dokumentów jest Plan Rozwoju Lokalnego.
PRL służy powiązaniu potencjału społeczno-ekonomicznego i infrastruktury lokalnej z projektami i zadaniami, realizowanymi na terenie danego powiatu (miasta/gminy) oraz celami Strategii Rozwoju Powiatu (Miasta/Gminy) wraz ze źródłami ich finansowania. PRL powinien być opracowany na lata 2004-2006. Może jednakże obejmować także czasokres 2007-2013.
Celem PRL-u jest wskazanie zadań inwestycyjnych na danym terenie planowanych do realizacji przy wsparciu z funduszy strukturalnych UE. Jest to dokument wymagany przy aplikacji o niektóre środki w ramach funduszy pomocowych (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego).


Prace nad przygotowaniem dokumentu trwały w ciągu roku 2004 i obejmowały:

 1. Zebranie i opracowanie danych, stanowiących treść dokumentu,
 2. Ustalenie listy projektów oraz ich konsultacja,
 3. Analiza dokumentów strategicznych i finansowych,
 4. Konsultacje społeczne,
 5. Opracowanie wersji ostatecznej dokumentu,
 6. Przyjęcie PRL przez Radę Powiatu w drodze uchwały (Uchwała nr 222/XXIV/2004 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2004 r.)

 

Dokument ten składa się z następujących części:

 1. Obszar i czas realizacji Planu,
 2. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem Planu,
 3. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze,
 4. Realizacja zadań i projektów,
 5. Powiązanie projektu/ów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy/powiatu/województwa,
 6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu,
 7. Plan finansowy na lata 2004-2006,
 8. System wdrażania,
 9. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

 

 

 

Pliki do pobrania

 • Uchwała nr 222/XXIV/2004 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Nowosądeckiego"
 • Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Nowosądeckiego 2004 r.
 • Uchwała Nr 78/X/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 11 września 2003 r. w sprawie programu zamierzeń inwestycyjnych w zakresie powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2004 - 2006
 • Program Zamierzeń Inwestycyjnych w Zakresie Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2004 -2006
Uchwała Nr 128/XI/2011 r. z 16 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego na lata 2011-2020

Pliki do pobrania

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:45
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-26 | 13:44