Audytor Wewnętrzny

Samodzielne stanowisko: Janusz BIENIEK
Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań  Samodzielnego Stanowiska Pracy o nazwie Audytor Wewnętrzny należy:

 1. opracowanie oraz wdrożenie zasad i procedur związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w Starostwie,
 2. bieżąca realizacja procedur,
 3. sporządzanie opartych na analizie obszarów ryzyka, rocznych planów audytu,
 4. sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji rocznego planu audytu,
 5. realizacja zadań audytowych wchodzących w skład rocznego planu audytu,
 6. realizacja zadań audytowych spoza rocznego planu audytu, zleconych przez Starostę,
 7. bieżące i bezzwłoczne informowanie Starosty o efektach realizacji zadań audytowych, a w szczególności o wykrytych nadużyciach i nieprawidłowościach,
 8. dokonywanie we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych, przeglądu zasad, planów, procedur oraz innych mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie kompetencji danej komórki organizacyjnej oraz składanie sprawozdań z ustaleń dotyczących możliwych ich  usprawnień,
 9. współpraca z audytorami zewnętrznymi i przedstawicielami zewnętrznych organów kontrolnych,
 10. prowadzenie  akt stałych i  bieżących audytu wewnętrznego,
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę,
 12. inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa merytorycznie związanych z zadaniami Samodzielnego Stanowiska Pracy o nazwie Audytor Wewnętrzny.


 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-15 | 15:12
data ostatniej modyfikacji: 2017-03-06 | 13:10