Audytor Wewnętrzny

Samodzielne stanowisko: Janusz BIENIEK
Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań  Samodzielnego Stanowiska Pracy o nazwie Audytor Wewnętrzny należy:

1. Opracowanie oraz wdrożenie zasad i procedur związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego, zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego trybu i sposobu przeprowadzania audytu wewnętrznego.

2. Bieżąca realizacja procedur.

3. Sporządzanie opartych na analizie obszarów ryzyka, rocznych planów audytu.

4. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji rocznego planu audytu.

5. Realizacja zadań audytowych i czynności wchodzących w skład rocznego planu audytu.

6. Realizacja zadań audytowych spoza rocznego planu audytu, zleconych przez Starostę.

7. Bieżące i bezzwłoczne informowanie Starosty o efektach realizacji zadań audytowych, a w szczególności o wykrytych nadużyciach i nieprawidłowościach.

8. Dokonywanie we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych, przeglądu zasad, planów, procedur oraz innych mechanizmów kontroli zarządczej w zakresie kompetencji danej komórki organizacyjnej oraz składanie sprawozdań z ustaleń dotyczących możliwych ich usprawnień.

9. Współpraca z audytorami zewnętrznymi i przedstawicielami zewnętrznych organów kontrolnych.

10. Prowadzenie dokumentacji zadań audytowych oraz dokumentacji audytu wewnętrznego.

11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.

12. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa merytorycznie związanych z zadaniami Audytora Wewnętrznego.

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-15 | 15:12
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-11 | 12:13