Zespół do Spraw Gospodarki Nieruchomościami


Kierownik Zespłu: Alicja LICHOŃ

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań zespołu należy:

 1. W zakresie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:
  1. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w tym wykonywanie czynności związanych z nabywaniem na własność, zbywaniem, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, oddawaniem w trwały zarząd, zamianą, dzierżawą, najmem, użytkowaniem, użyczeniem,
  2. sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży lub oddawanych w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę,
  3. prowadzenie spraw z zakresu organizowania, ogłaszania i przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa,
  4. aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa,
  5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa,
  6. wnioskowanie i opiniowanie podziałów nieruchomości Skarbu Państwa,
  7. prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania nieruchomości; wszczynanie postępowania wywłaszczeniowego, prowadzenie rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy, ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
  8. udzielanie zezwoleń na wejście w teren lub czasowe zajęcie nieruchomości,
  9. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
  10. ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową,
  11. ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów,
  12. zaliczanie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo ceny sprzedaży prawa użytk. wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa albo opłat z tyt. użytk. wiecz. nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń i lokali albo opłaty za przekształcenie prawa użytk. wiecz. w prawo własności nieruchomości,
  13. prowadzenie spraw z zakresu roszczeń rewindykacyjnych, w tym: badanie i ocena akt z okresu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla potrzeb obecnie toczącego się postępowania na żądanie organów administracji publicznej i sądów,
  14. regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
  15. ustalanie odszkodowania za nieruchomości gruntowe, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu i gmin zajęte pod drogi publiczne,
  16. ustalanie odszkodowań za nieruchomości gruntowe, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa, wchodzące w skład linii kolejowej,
  17. postępowanie rewindykacyjne osób kościelnych,
  18. prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz tworzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
  19. sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
  20. sprzedaż gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa na rzecz użytkowników wieczystych,
  21. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  22. współpraca z własną Kancelarią Radców Prawnych w postępowaniach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa, toczących się przed sądami powszechnymi,
  23. sporządzanie planów i sprawozdań finansowych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
  24. kontrola stanu zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości Skarbu Państwa.
  25. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i przeprowadzanie konsultacji z Kancelarią Notarialną mającą na celu zawieranie umów notarialnych.
 2. W zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu:
  1. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu, w tym: nabywania na własność, zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, oddawania w trwały zarząd, zamianę, najem, dzierżawę, użytkowanie, użyczenie, darowiznę,
  2. przygotowywanie projektów Uchwał Rady i Zarządu w sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu,
  3. sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Powiatu przeznaczonych do sprzedaży, oddawanych w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę,
  4. organizowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż, oddawanie w najem i dzierżawę nieruchomości Powiatu,
  5. sporządzanie i zawieranie umów dzierżawy, najmu i umów użyczenia,
  6. aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Powiatu,
  7. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Powiatu,
  8. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Powiatu ,
  9. prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Powiatu oraz tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości,
  10. sporządzanie planów wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości,
  11. bieżące zarządzanie i gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Powiatu,
  12. kontrola stanu zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
  13. sporządzanie rocznej informacji o stanie mienia komunalnego,
  14. sporządzanie planów i sprawozdań finansowych z zakresu gospodarki nieruchomościami powiatowymi,
  15. współpraca z Kancelarią Radców Prawnych w postępowaniach dotyczących nieruchomości powiatowych, toczących się przed Sądami Powszechnymi,
  16. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i przeprowadzanie konsultacji z Kancelarią Notarialną mającą na celu zawieranie umów notarialnych,
  17. współpraca z Biurem Rady i Zarządu oraz Wydziałem Administracyjnym w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami powiatowymi.
 3. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
  1. wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
  2. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych,
  3. sporządzanie sprawozdań dot. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
  4. sporządzanie sprawozdań dot. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – gromadzenia i wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
  5. przygotowywanie zawiadomień o opłacie rocznej za wyłączenia z produkcji rolniczej,
  6. wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
 4. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami zespołu.

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2020-09-25 | 14:56
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-25 | 14:56