Zespół do Spraw Kontroli i Analiz


Kierownik Zespołu: Monika TWARDOWSKA 

Do podstawowych zadań zespołu należy:

 1. W zakresie kontroli:
  1. prowadzenie kontroli dotyczących:
   1. organizacji i funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa,
   2. terminowość załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisami ustaw szczególnych,
   3. realizacji uchwał Rady, Zarządu oraz zarządzeń Starosty,
  2. prowadzenie w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu kontroli:
   1. kompleksowych,
   2. problemowych w tym finansowych,
   3. doraźnych,
   4. sprawdzających,
  3. sporządzanie okresowych informacji w tym zakresie i przekładanie ich właściwym organom Powiatu,
  4. sporządzanie rocznych planów kontroli i sprawozdań z ich wykonania, współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi.
 2. W zakresie skarg i wniosków:
  1. prowadzenie rejestru skarg i wniosków składanych przez osoby fizyczne i prawne oraz spraw kierowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w Nowym Sączu, Posłów RP i Senatorów RP oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego w tych sprawach,
  2. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski do podpisu Starosty.
 3. W zakresie analiz:
  1. analiza materiałów pokontrolnych,
  2. analiza skarg i wniosków,
  3. opracowywanie wniosków w celu eliminacji uchybień i poprawy efektywności działalności jednostek kontrolowanych,
 4. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami zespołu.

 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2020-09-25 | 14:58
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-25 | 14:58