Zespół do Spraw Kontroli i Analiz

Kierownik Zespołu: Monika TWARDOWSKA 


Do podstawowych zadań zespołu należy:


1. W zakresie kontroli:
1) przeprowadzanie kontroli dotyczących:
a) organizacji i funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa,
b) terminowości załatwiania spraw przez komórki organizacyjne Starostwa z zakresu administracji publicznej, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisami ustaw szczególnych i prowadzenia postępowania wyjaśniającego w tym zakresie,
c) realizacji uchwał Rady, Zarządu oraz zarządzeń Starosty przez komórki organizacyjne Starostwa,
2) przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu,
3) przeprowadzanie kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w szkołach i placów-kach niepublicznych,
4) przeprowadzanie kontroli finansowej udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych zleco-nych organizacjom pozarządowym,
5) przeprowadzanie kontroli finansowej w zakresie wykorzystania dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczego,
6) opracowywanie pisemnych protokołów z ustaleń przeprowadzonej kontroli, a w razie potrzeby sprawozdań oraz w przypadkach koniecznych protokołów uzupełniających,
7) prowadzenie akt kontroli,
8) prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych - książka kontroli,
9) ewidencja upoważnień do kontroli dla pracowników Starostwa,
10) sukcesywne informowanie kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzonych w trakcie kon-troli uchybieniach i nieprawidłowościach,
11) przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych w celu usunięcia stwierdzonych niepra-widłowości i poprawy efektywności działania komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,
12) opracowywanie projektów stosownych wniosków do odpowiednich organów nadzoru, Policji, Prokuratury, Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub wniosków w zakresie kar administracyjnych przewidzianych „Kodeksem Pracy” w oparciu o ustale-nia kontroli przeprowadzonych przez Zespół do spraw Kontroli i Analiz,
13) analizowanie treści nadesłanych informacji z wykonania wystąpień pokontrolnych oraz opraco-wywanie dodatkowych wniosków pokontrolnych w uzasadnionych przypadkach,
14) sporządzanie rocznych planów kontroli oraz informacji i sprawozdań z ich wykonania, współ-praca w tym zakresie z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa.


2. W zakresie skarg i wniosków:
1) prowadzenie Rejestru skarg i wniosków składanych przez osoby fizyczne i prawne oraz spraw kierowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Posłów Rzeczpospolitej Polskiej i Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej,
2) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski do podpisu Starosty.


3. W zakresie analiz:
1) analiza materiałów pokontrolnych,
2) analiza skarg i wniosków.


4. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Zespołu.

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2020-09-25 | 14:58
data ostatniej modyfikacji: 2023-07-13 | 15:00