Zespół do Spraw Kontroli i Analiz


Kierownik Zespołu: Monika TWARDOWSKA 

Do podstawowych zadań zespołu należy:

1. W zakresie kontroli:
1) przeprowadzanie kontroli dotyczących:
a) organizacji i funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa,
b) terminowości załatwiania spraw przez komórki organizacyjne Starostwa z zakresu administracji publicznej, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisami ustaw szczególnych i prowadzenia postępowania wyjaśniającego w tym zakresie,
c) realizacji uchwał Rady, Zarządu oraz zarządzeń Starosty przez komórki organizacyjne Starostwa,
d) realizacji merytorycznych zadań przez komórki organizacyjne Starostwa.
2) przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu,
3) opracowywanie pisemnych protokołów z ustaleń przeprowadzonej kontroli, a w razie potrzeby sprawozdań oraz w przypadkach koniecznych protokołów uzupełniających,
4) prowadzenie akt kontroli,
5) prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych - książka kontroli,
6) sporządzanie upoważnień do kontroli dla pracowników Starostwa,
7) sukcesywne informowanie kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzonych w trakcie kontroli uchybieniach i nieprawidłowościach,
8) przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i poprawy efektywności działania komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,
9) opracowywanie projektów stosownych wniosków do odpowiednich organów nadzoru, Policji, Prokuratury, Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub wniosków w zakresie kar administracyjnych przewidzianych „Kodeksem Pracy” w oparciu o ustalenia kontroli przeprowadzonych przez Zespół do spraw Kontroli i Analiz,
10) analizowanie treści nadesłanych informacji z wykonania wystąpień pokontrolnych oraz opracowywanie dodatkowych wniosków pokontrolnych w uzasadnionych przypadkach,
11) sporządzanie rocznych planów kontroli oraz informacji i sprawozdań z ich wykonania, współpraca w tym zakresie z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa.

2. W zakresie skarg i wniosków:
1) prowadzenie Rejestru skarg i wniosków składanych przez osoby fizyczne i prawne oraz spraw kierowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Posłów Rzeczpospolitej Polskiej i Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej,
2) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski do podpisu Starosty.

3. W zakresie analiz:
1) analiza materiałów pokontrolnych,
2) analiza skarg i wniosków.

4. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Zespołu.

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2020-09-25 | 14:58
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-11 | 11:55