Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Zespołu: Ryszard WĄSOWICZ

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań zespołu:

1. W zakresie obrony cywilnej:
1) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie Powiatu,
2) opracowanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Powiatu,
3) przedkładanie do zaopiniowania/uzgadniania planów miast i gmin Powiatu wymaganych w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
4) opracowanie i uzgadnianie planów działania w zakresie obrony cywilnej na dany rok kalendarzowy ze szczeblem nadrzędnym,
5) opracowanie i aktualizacja „Planu Ewakuacji III stopnia na terenie Powiatu Nowosądeckiego”,
6) opracowanie i uzgodnienie „Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego”,
7) opracowanie i aktualizacja Planów Działania Formacji Obrony Cywilnej, w tym:
a) Plan Działania Systemu Wykrywania i Alarmowania,
b) Plan Działania Powiatowego Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania,
c) Plan Działania Drużyny Przyjęć i Segregacji,
d) Plany Działania Drużyn Likwidacji Skażeń,
8) organizowanie i koordynowanie szkoleń, treningów i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej,
9) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
10) przygotowanie i zapewnienie działania Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania,
11) tworzenie, ewidencjonowanie i przygotowanie do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
12) koordynowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze po ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej oraz podczas bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,
13) koordynowanie zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej dla ewakuowanej ludności po ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej oraz podczas bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,
14) koordynowanie zapewnienia ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć wody i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem po ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej oraz podczas bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,
15) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
16) dbanie o sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej - prowadzenie Magazynu Obrony Cywilnej, w tym dokonywanie rocznej inwentaryzacji,
17) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno - epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
18) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
19) współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Sączu,
20) opracowywanie informacji rocznej dotyczącej realizowanych zadań w zakresie obrony cywilnej,
21) współpraca z Lekarzem Koordynatorem Wojewody Małopolskiego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań obrony cywilnej,
22) ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnychoraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
23) koordynowanie działań związanych z przygotowaniem i zapewnieniem niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych w przypadku powstania masowych zgonów wynikających z działań wojennych lub innych zagrożeń,
24) prowadzenie kontroli w jednostkach samorządowych z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej,
25) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Starostę funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
26) organizacja i koordynowanie działalności w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
27) przedkładanie do zaopiniowania planów działania miast i gmin Powiatu na dany rok kalendarzowy w zakresie obrony cywilnej,
28) realizacja zadań z zakresu nadawania przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych do jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, w tym również:
a) prowadzenie ewidencji wydanych przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych,
b) prowadzenie ewidencji ratowników formacji obrony cywilnej,
29) współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w zakresie tworzenia Systemu Wykrywania i Alarmowania,
30) współpraca z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju w zakresie tworzenia i utrzymania w strukturach Szpitala Formacji Obrony Cywilnej - Drużyny Przyjęć i Segregacji,
31) wykonywanie sprawozdań z zakresu działania systemów alarmowych na terenie Powiatu,
32) opracowywanie komunikatów i alarmów dla ludności o prognozowanych zdarzeniach o charakterze klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń chemicznych, biologicznych i środowiskowych,
33) koordynowanie prac powiatowych punktów likwidacji skażeń działających po ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej oraz przy bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
34) opracowywanie informacji półrocznej i rocznej dotyczącej realizacji szkoleń i ćwiczeń w obronie cywilnej,
35) organizacja i prowadzenie comiesięcznych treningów powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza w sieci Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego,
36) wydawanie wytycznych/zaleceń dla gmin w obszarze realizacji zadań Ochrony Cywilnej,
37) współpraca z Urzędem Miasta Nowego Sącza w zakresie Systemu Wykrywania i Alarmowania.

2. W zakresie spraw obronnych:
1) planowanie zadań obronnych,
2) opracowywanie rocznych planów szkolenia obronnego oraz opracowanie trzyletniego „Programu szkolenia obronnego”,
3) planowanie, organizowanie i przygotowywanie powiatowych ćwiczeń obronnych,
4) planowanie i organizowanie szkoleń i treningów z zakresu realizacji zadań obronnych,
5) opracowywanie, uzgadnianie i bieżąca aktualizacja „Planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu”,
6) współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Sączu, Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu oraz jednostkami samorządowymi z terenu Powiatu w zakresie przygotowania i organizowania natychmiastowego doręczania dokumentów powołania i rozplakatowania obwieszczeń na terenie Powiatu oraz prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń w tym zakresie,
7) opracowywanie, uzgadnianie, przedkładanie do akceptacji oraz bieżąca aktualizacja „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Nowosądeckiego w Warunkach Zewnętrznego Zagrożenia Bezpieczeństwa Państwa i w Czasie Wojny”, w tym jego elementów składowych,
8) koordynowanie realizacji zadań wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Nowosądeckiego w Warunkach Zewnętrznego Zagrożenia Bezpieczeństwa Państwa i w Czasie Wojny” przez Wydziały Starostwa oraz jednostki organizacyjne Starostwa podległe i współdziałające,
9) opracowywanie, uzgadnianie oraz bieżąca aktualizacja „Instrukcji Stałego Dyżuru Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu”,
10) nadzór nad pracą i wykonywaniem obowiązków przez Stały Dyżur Starosty Nowosądeckiego podczas współpracy i współdziałania z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, jednostkami samorządowymi z terenu Powiatu oraz jednostkami organizacyjnymi Starostwa,
11) opracowywanie, uzgadnianie oraz bieżąca aktualizacja „Instrukcji Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Nowosądeckiego”,
12) realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Nowosądeckiego, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
13) opracowywanie, uzgadnianie oraz bieżąca aktualizacja „Dokumentacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (Punkt Kontaktowy Host Nation Support) Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu”,
14) współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, jednostkami samorządowymi z terenu Powiatu oraz ościennymi powiatami w zakresie aktualności obsady Punktu Kontaktowego Host Nation Support,
15) opracowywanie, uzgadnianie oraz bieżąca aktualizacja „Planu Przygotowań Podmiotów Leczniczych Powiatu Nowosądeckiego na Potrzeby Obronne Państwa”,
16) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
17) realizacja przedsięwzięć związanych ze świadczeniami osobistymi i rzeczowymi na rzecz obrony, w zakresie potrzeb wynikających z realizacji zadań przez Starostę,
18) nadzór nad wykonywaniem nałożonych zadań obronnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju,
19) prowadzenie kontroli z zakresu wykonywania zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Starostwa,
20) przygotowywanie zarządzeń i wytycznych Starosty w zakresie realizacji zadań obronnych,
21) opiniowanie i uzgadnianie Planów dotyczących spraw obronnych z jednostek samorządowych Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Starostwa,
22) uczestnictwo w naradach, szkoleniach oraz spotkaniach organizowanych z zakresu realizacji zadań obronnych,
23) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej:
a) opracowywanie projektu planu działania komisji ze szczególnym podziałem na poszczególne etapy przeprowadzania kwalifikacji wojskowej,
b) opracowywanie projektu składu osobowego powiatowej komisji lekarskiej,
c) opracowywanie projektu budżetu komisji kwalifikacji wojskowej,
d) przygotowanie dokumentacji dla powiatowej komisji lekarskiej,
e) rozliczenie finansowe kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
24) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw, planów i programów w zakresie obronności.

3. W zakresie porządku publicznego i współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami:
1) na polecenie Starosty przygotowywanie wstępnych opinii w sprawach powoływania i odwoływania Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu,
2) opracowanie pisemnych opinii o przedkładanych Staroście przez Komendanta Miejskiego Policji i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej programach działania,
3) współudział w tworzeniu wspólnych programów dotyczących bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego,
4) merytoryczne przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Komisji Rady, Zarządu oraz dla potrzeb Starosty,
5) współpraca z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Grupa Krynica w Krynicy-Zdroju i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Nowym Sączu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w górach i na akwenach wodnych,
6) współudział w przygotowaniu merytorycznym Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządkudla Miasta Nowego Sącza i Powiatu,
7) zatwierdzenie programu działania powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia porządku publicznego,
8) realizacja zadania publicznego: usuwanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
9) wyznaczenie dotacji na realizację zadań publicznych dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
10) współpraca z organizacjami pozarządowymi.

4. W zakresie zarządzania kryzysowego:
1) koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo - ochronnych na terenie Powiatu,
2) monitorowanie prognoz i analizowanie zagrożeń dotyczących zdarzeń kryzysowych i klęsk żywiołowych powstałych na terenie Powiatu,
3) opracowanie i aktualizowanie „Planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla Powiatu Nowosądeckiego",
4) opracowanie i aktualizowanie „Powiatowego Planu przygotowania i dystrybucji stabilnego jodu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego”,
5) obsługa posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
6) organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych w oparciu o Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
7) opracowanie komunikatów i ostrzeżeń o występujących zagrożeniach na terenie Powiatu,
8) przyjmowanie, zbieranie, ewidencjonowanie oraz analizowanie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu,
9) współpraca z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska,
10) utrzymywanie łączności z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody - przekazywanie i przyjmowanie informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa oraz przebiegu i koordynacji podejmowanych działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia,
11) dokumentowanie informacji o zagrożeniach, podejmowanych decyzji oraz procesu ich powstawania dla potrzeb analizy kompleksowej,
12) gromadzenie w bazach danych informacji o istotnych zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym,
13) pełnienie funkcji całodobowej służby dyżurno - operacyjnej Starosty w okresie zagrożenia i prowadzenia akcji ratowniczej,
14) współdziałanie z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego powiatów sąsiednich w zakresie ostrzegania, alarmowania i koordynacji wspólnych akcji ratowniczych oraz wymiany informacji,
15) zbieranie informacji o ofiarach osobach ewakuowanych potrzebujących pomocy medycznej i społecznej, bieżącej sytuacji w zakresie zagrożeń i zniszczeń dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Starosty,
16) prowadzenie analizy sił i środków wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz pozostałych sił i środków ratowniczych działających na obszarze Powiatu,
17) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń ratowniczych i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego oraz innych ćwiczeń praktycznych i symulacyjnych wg przygotowanych założeń i programów,
18) uczestniczenie w szkoleniach, spotkaniach i naradach z zakresu zarządzania kryzysowego i ratownictwa,
19) obsługa systemu powiadamiania o zagrożeniach za pomocą wiadomości tekstowych SMS,
20) obsługa i bieżąca aktualizacja danych na stronie internetowej,
21) organizowanie oraz ciągłe udoskonalanie systemu łączności dla potrzeb realizacji zadań Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym utrzymywanie stałej łączności w sieci radiotelefonicznej Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego,
22) opracowywanie i aktualizacja Programu Działań Krótkoterminowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zanieczyszczeń powietrza, jak również przygotowywanie komunikatów w przedmiotowym zakresie,
23) wykonywanie zadań wynikających z Wojewódzkiego Planu Działania na wypadek wystąpienia epidemii, w tym organizacja utrzymania obiektu kwarantanny zbiorowej dla Powiatu,
24) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego:
a) opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie do zatwierdzenia Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
b) realizacja zaleceń do Powiatowych Planów Zarządzania Kryzysowego,
c) wydawanie organom gmin zaleceń do Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego,
d) przygotowanie i przedkładanie Staroście do zatwierdzenia Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego,
e) przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych,
f) przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego,
g) utrzymywanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego,
h) przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
i) zapewnienie spójności między planem zarządzania kryzysowego, a innymi planami sporządzonymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej, których obowiązek wykonania wynika z odrębnych przepisów,
25) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
26) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
27) przygotowanie propozycji zarządzeń i wytycznych Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego,
28) współpraca i współdziałanie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
29) przygotowanie dla Starosty wystąpienia z wnioskami do Wojewody o wsparcie działań pododdziałami sił zbrojnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
30) przygotowanie Staroście dokumentacji dotyczącej wystąpienia do Wojewody o wnioskowanie do Rady Ministrów celem objęcia gmin Powiatu stanem klęski żywiołowej,
31) koordynowanie ewakuacji i przyjęcia ludności z terenów zagrożonych, pomoc w zabezpieczaniu ewakuowanej ludności (Ewakuacja I stopnia, Ewakuacja II stopnia),
32) prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, w tym m.in. zakup sprzętu, prowadzenie dokumentacji, przekazywanie sprzętu w użyczenie, kontrola.

5. W zakresie zagrożenia pożarowego i ewakuacji pracowników Starostwa:
1) podejmowanie działań w zakresie ewakuacji pracowników oraz działań w zakresie zwalczania pożaru do czasu przybycia straży pożarnej,
2) organizacja i koordynacja ćwiczeń praktycznych z zakresu zagrożenia przeciwpożarowego oraz warunków ewakuacji pracowników z budynków Starostwa - raz na dwa lata,
3) bieżące utrzymywanie w należytym stanie materiałów i przyrządów istotnych w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, tj.:
a) hydrantów i gaśnic w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, w tym m.in.:
᠆ bieżąca legalizacja podręcznego sprzętu przeciwpożarowego,
᠆ rozmieszczenie - usytuowanie urządzeń przeciwpożarowych, jego oznakowanie znakami Polskiej Normy,
᠆ oznakowanie miejsc zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
᠆ umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych,
b) koordynowanie okresowego uaktualniania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (co 2 lata), w tym m.in.:
᠆ określenia wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,
᠆ sposobów postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
᠆ zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
᠆ warunków i organizacji ewakuacji pracowników i innych osób oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
᠆ zapoznania użytkowników obiektu (pracowników) z przepisami przeciwpożarowymi i Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego,
᠆ umieszczenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w miejscach dostępnych dla służb ratowniczych i pracowników,
᠆ planów budynków Starostwa obejmujących ich usytuowanie, terenu przyległego z uwzględnieniem graficznych danych (m.in.: powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji, liczba osób, warunki ewakuacji, usytuowanie hydrantów i gaśnic i inne),
c) koordynowanie systematycznego przeprowadzenia w budynkach Starostwa badań:
᠆ instalacji elektrycznej,
᠆ instalacji odgromowej,
᠆ przewodów wentylacyjnych i spalinowych,
᠆ instalacji gazowej,
᠆ przeglądu technicznego budynków (roczny, pięcioletni),
᠆ platformy pionowej,
᠆ innych niezbędnych badań,
4) utrzymywanie łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
5) inne czynności wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami), niezbędne dla zapewnienia właściwych i bezpiecznych warunków z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków dla pracowników Starostwa.

6. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Zespołu.


 

data publikacji: 2012-06-19 | 11:09
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-11 | 12:03