Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Zespołu: Ryszard WĄSOWICZ

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań zespołu:

 1. W zakresie obrony cywilnej:
  1. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie Powiatu,
  2. opracowywanie i uzgadnianie „Planu Obrony Cywilnej Powiatu Nowosądeckiego”,
  3. opiniowanie i uzgadnianie Gminnych Planów Obrony Cywilnej,
  4. opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
  5. opracowanie i uzgodnienie „Planu Ewakuacji III stopnia na terenie powiatu nowosądeckiego”,
  6. opracowanie i uzgodnienie „Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie powiatu nowosądeckiego”,
  7. opracowanie „Planu Działania Systemu Wykrywania i Alarmowania dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego”,
  8. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
  9. organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
  10. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach:
   1. występowanie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu o weryfikację osób do nadania przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych,
   2. prowadzenie ewidencji wydanych przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych,
   3. prowadzenie ewidencji ratowników Systemu Wykrywania i Alarmowania,
   4. prowadzenie powiatowych treningów i ćwiczeń Systemu Wykrywania i Alarmowania,
  11. tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
  12. przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
  13. planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków socjalno - bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
  14. planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
  15. planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
  16. wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
  17. zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
  18. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
  19. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
  20. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
  21. inicjowanie działalności naukowo - badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej,
  22. współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Sączu,
  23. opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań Obrony Cywilnej,
  24. współpraca z Lekarzem Koordynatorem Wojewody Małopolskiego i z  terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań Obrony Cywilnej,
  25. współpraca z formacjami i jednostkami terenowymi Obrony Cywilnej,
  26. kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
  27. ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
  28. przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,
  29. prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej,
  30. prowadzenie kontroli w jednostkach samorządowych z zakresu realizacji zadań Obrony Cywilnej,
  31. realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Starostę funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.
 2. W zakresie spraw obronnych:
  1. realizowanie przedsięwzięć związanych z doręczaniem kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej,
  2. opracowanie i uzgodnienie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Sączu i Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu „Planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu” oraz doręczanie Planu do właściwych organów,
  3. opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji Stanowiska Kierowania,
  4. bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z prowadzeniem akcji kurierskiej na terenie Powiatu,
  5. aktualizacja Planów Akcji Kurierskiej z jednostek samorządowych Powiatu znajdujących się w Starostwie,
  6. współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień oraz Komendą Miejską Policji w zakresie Akcji Kurierskiej
  7. występowanie do Wojskowej Komendy Uzupełnień z wnioskami o nadawanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
  8. opracowywanie sprawozdań z zakresu realizacji przedsięwzięć Akcji Kurierskiej,
  9. prowadzenie szkoleń z zakresu realizacji i wykonywania Akcji Kurierskiej,
  10. realizacja zadań wynikających z obowiązku państwa – gospodarza (HNS),
  11. realizacja zadań z zakresu Planu Operacyjnego Funkcjonowania Państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
  12. realizacja zadań z zakresu wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronności państwa,
  13. realizacja zadań wynikających ze Stałego Dyżuru Starosty,
  14. reklamowanie osób od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny,
  15. realizacja zadań związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej:
   1. opracowywanie projektu planu działania komisji ze szczególnym podziałem na poszczególne etapy przeprowadzania kwalifikacji wojskowej,
   2. opracowywanie projektu składu osobowego powiatowej komisji lekarskiej,
   3. opracowywanie projektu budżetu komisji kwalifikacji wojskowej,
   4. przygotowanie dokumentacji dla powiatowej komisji lekarskiej
   5. rozliczenie finansowe kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
  16. opracowanie i aktualizacja „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Nowosądeckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,
  17. opracowanie i aktualizacja „Planu Przygotowań Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia Powiatu Nowosądeckiego na Potrzeby Obronne Państwa”,
  18. planowanie, organizowanie i przygotowywanie ćwiczeń obronnych dla Powiatu.
 3. W zakresie porządku publicznego i współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami:
  1. na polecenie Starosty przygotowywanie wstępnych opinii w sprawach powoływania i odwoływania Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu,
  2. opiniowanie przedkładanych Staroście programów działania przez Komendanta Miejskiego Policji i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
   1. koordynowanie akcją tworzenia wspólnych programów dotyczących bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego,
   2. uzgadnianie wspólnych działań tych jednostek na obszarze Powiatu,
  3. przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących powiatowych przepisów porządkowych, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy,
  4. współpraca z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Krynicy-Zdroju i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Nowym Sączu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w górach i na akwenach wodnych,
  5. współudział w organizacji Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu,
  6. przygotowanie programu działania powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia porządku publicznego.
 4. W zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo – ochronnych na terenie Powiatu,
  2. monitorowanie prognoz i analizowanie zagrożeń dotyczących powodzi, pożarów i klęsk żywiołowych,
  3. opracowanie, uzgadnianie i aktualizowanie „Planu Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Nowosądeckiego”,
  4. opiniowanie i uzgadnianie Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego,
  5. opracowanie i aktualizowanie „Planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla Powiatu Nowosądeckiego”,
  6. opracowanie i aktualizowanie „Planu osiągania wyższych stanów gotowości obronnej Urzędu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu do reagowania na sytuacje kryzysowe”,
  7. opracowanie i aktualizowanie „Powiatowego Planu przygotowania i dystrybucji stabilnego jodu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie powiatu nowosądeckiego”,
  8. obsługa posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  9. organizowanie systemu  łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych w oparciu o Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  10. opracowanie komunikatów i alarmów dla ludności o możliwościach wystąpienia zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń chemicznych, biologicznych i środowiskowych, ewakuacji oraz komunikatów o odwołaniu tych alarmów,
  11. przyjmowanie, zbieranie, ewidencjonowanie oraz analizowanie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu,
  12. współpraca z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska,
  13. utrzymywanie łączności z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody – przekazywanie i przyjmowanie informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa oraz przebiegu i koordynacji podejmowanych działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia,
  14. dokumentowanie informacji o zagrożeniach, podejmowanych decyzji oraz procesu ich powstawania dla potrzeb analizy kompleksowej,
  15. gromadzenie w bazach danych informacji o istotnych zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym,
  16. pełnienie funkcji całodobowej służby dyżurno – operacyjnej Starosty w okresie zagrożenia  i prowadzenia akcji ratowniczej,
  17. współdziałanie z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego powiatów sąsiednich w zakresie ostrzegania, alarmowania i koordynacji wspólnych akcji ratowniczych oraz wymiany informacji,
  18. zbieranie informacji o ofiarach osobach ewakuowanych potrzebujących pomocy medycznej i społecznej, bieżącej sytuacji w zakresie zagrożeń i zniszczeń dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Starosty,
  19. prowadzenie analizy sił i środków wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz pozostałych sił i środków ratowniczych działających na obszarze Powiatu,
  20. organizowanie i uczestniczenie w ćwiczeniach ratowniczych w zakresie:
   1. ratownictwa pożarowego,
   2. ratownictwa drogowego,
   3. ratownictwa chemicznego,
   4. ratownictwa powodziowego,
   5. innych ćwiczeń praktycznych i symulacyjnych wg przygotowanych założeń i programów,
  21. uczestniczenie w szkoleniach, spotkaniach i naradach z zakresu zarządzania kryzysowego i ratownictwa,
  22. obsługa systemu powiadamiania o zagrożeniach za pomocą wiadomości tekstowych SMS,
  23. obsługa i bieżąca aktualizacja danych na stronie internetowej,
  24. organizowanie oraz ciągłe udoskonalanie systemu łączności dla potrzeb realizacji zadań Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym utrzymywanie stałej łączności w sieci radiotelefonicznej Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego,
  25. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: prowadzenie uzgodnień z wójtami i burmistrzami gmin z terenu powiatu w sprawie gminnych planów zarządzania kryzysowego,
  26. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
  27. realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
  28. przygotowanie propozycji zarządzeń i wytycznych Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego,
  29. współpraca i współdziałanie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
  30. współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu w sprawie organizowania i funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
  31. współpraca z formacjami i jednostkami terenowymi Obrony Cywilnej.
 5. W zakresie zagrożenia pożarowego i ewakuacji pracowników Starostwa:
  1. podejmowanie działań w zakresie ewakuacji pracowników oraz działań w zakresie zwalczania pożaru do czasu przybycia straży pożarnej,
  2. organizacja i koordynacja ćwiczeń praktycznych z zakresu zagrożenia przeciwpożarowego oraz warunków ewakuacji pracowników z budynków Starostwa – raz na dwa lata,
  3. bieżące utrzymywanie w należytym stanie materiałów i przyrządów istotnych w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, tj.:
   1. utrzymywanie hydrantów i gaśnic w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, w tym m.in.:
    1. bieżąca legalizacja podręcznego sprzętu przeciwpożarowego,
    2. rozmieszczenie – usytuowanie urządzeń przeciwpożarowych, jego oznakowanie znakami Polskiej Normy,
    3. oznakowanie miejsc zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
    4. umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych,
   2. koordynowanie okresowego uaktualniania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (co 2 lata), w tym m.in.:
    1. określenia wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,sposobów postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
    2. zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
    3. warunków i organizacji ewakuacji pracowników i innych osób oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
    4. zapoznania użytkowników obiektu (pracowników) z przepisami przeciwpożarowymi i Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego,
    5. umieszczenia  Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w miejscach dostępnych dla służb ratowniczych i pracowników,
    6. planów budynków Starostwa obejmujących ich usytuowanie, terenu przyległego z uwzględnieniem graficznych danych (m.in.: powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji, liczba osób, warunki ewakuacji, usytuowanie hydrantów i gaśnic i inne),
   3. koordynowanie systematycznego przeprowadzenia w budynkach Starostwa badań:
    1. instalacji elektrycznej,
    2. instalacji odgromowej,
    3. przewodów wentylacyjnych i spalinowych,
    4. instalacji gazowej,
    5. przeglądu technicznego budynków (roczny, pięcioletni),
    6. platformy pionowej,
    7. innych niezbędnych badań,
   4. utrzymywanie łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
   5. inne czynności wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 ze zm.), niezbędne dla zapewnienia właściwych i bezpiecznych warunków z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków dla pracowników Starostwa.
 6. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami zespołu.
data publikacji: 2012-06-19 | 11:09
data ostatniej modyfikacji: 2017-03-07 | 11:55