Zespół Radców Prawnych

 Koordynator Zespołu - Ewelina DROZD
Członek Zespołu - Paulina PODWIKA
 

Do podstawowych zadań zespołu należy:
1) Świadczenie kompleksowych, bieżących usług prawniczych w zakresie doradztwa prawnego ireprezentacji prawnej, na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, w tym:
a) sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych i konsultacji w zakresie działalności samorządu powiatowego,
b) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, zarządzeń Starosty Nowosądeckiego,
c) w miarę potrzeb udział w sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach Komisji Rady Powiatu, posiedzeniach Zarządu Powiatu,
d) analizę prawną dokumentów przedstawianych przez Zarząd Powiatu, Starostę Nowosądeckiego, Sekretarza Powiatu, Skarbnika i przedkładanie wniosków lub opinii prawnych w tym zakresie,
e) konsultację w sprawach z zakresu prawa administracyjnego prowadzonych przez Wydziały i Zespoły Starostwa Powiatowego,
f) pomoc prawną przy zawieraniu umów i porozumień, których stroną jest Powiat Nowosądecki lub Starosta Nowosądecki z uwzględnieniem zasad prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, administracyjnego oraz samorządowego,
g) pomoc prawną przy redagowaniu umów pracowniczych, opiniowaniu spraw prowadzonych przez Zespół ds. Osobowych,
h) udział w negocjacjach i mediacjach w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów, w których jedną ze stron jest Powiat Nowosądecki lub Starosta Nowosądecki jako przedstawiciel Skarbu Państwa,
i) bieżącą informację prawną o najistotniejszych zmianach przepisów prawnych dotyczących samorządu powiatowego.
2) Zastępstwo sądowe przed sądami powszechnymi, sądem administracyjnym, organami administracji rządowej i samorządowej a także przed organami egzekucyjnymi,
w których Powiat Nowosądecki lub Starosta Nowosądecki działający w imieniu Skarbu państwa są stronami postępowania, przy zastosowaniu w tym zakresie procedury wewnętrznej obowiązującej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
3) Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami zespołu”.

data publikacji: 2017-01-09 | 13:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-13 | 14:54