Zespół Radców Prawnych

 Koordynator Zespołu - Ewelina DROZD
Członek Zespołu - Paulina PODWIKA
 

Do podstawowych zadań zespołu należy:

1. Świadczenie kompleksowych, bieżących usług prawniczych w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, na rzecz Starostwa, w tym:
1) sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych i konsultacji,
2) w zakresie działalności samorządu powiatowego,
3) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał Rady, Zarządu, zarządzeń Starosty,
4) w miarę potrzeb udział w sesjach Rady, posiedzeniach Komisji Rady, posiedzeniach Zarządu,
5) analizę prawną dokumentów przedstawianych przez Zarząd, Starostę, Sekretarza, Skarbnika i przedkładanie wniosków lub opinii prawnych w tym zakresie,
6) konsultację w sprawach z zakresu prawa administracyjnego prowadzonych przez Wydziały i Zespoły Starostwa Powiatowego,
7) pomoc prawną przy zawieraniu umów i porozumień, których stroną jest Powiat lub Starosta z uwzględnieniem zasad prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, administracyjnego oraz samorządowego,
8) pomoc prawną przy redagowaniu umów pracowniczych, opiniowaniu spraw prowadzonych przez Zespół do spraw Osobowych,
9) udział w negocjacjach i mediacjach w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów, w których jedną ze stron jest Powiat lub Starosta jako przedstawiciel Skarbu Państwa,
10) bieżącą informację prawną o najistotniejszych zmianach przepisów prawnych dotyczących samorządu powiatowego,
11) zastępstwo sądowe przed sądami powszechnymi, sądem administracyjnym, organami administracji rządowej i samorządowej, a także przed organami egzekucyjnymi, w których Powiat lub Starosta działający w imieniu Skarbu państwa są stronami postępowania, przy zastosowaniu w tym zakresie procedury wewnętrznej obowiązującej w Starostwie.

2. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Zespołu.
 

data publikacji: 2017-01-09 | 13:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-11 | 12:04