Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego: Małgorzata BOCHENEK

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań wydziału należy:

1. W zakresie planowania i realizacji budżetu:
1) koordynacja prac w zakresie opracowywania projektu budżetu Powiatu,
2) opracowywanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu,
3) opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu,
4) opracowywanie projektu planu finansowego Starostwa i weryfikacja zgodności projektów planów finansowych powiatowych jednostek budżetowych z projektem uchwały budżetowej,
5) opracowywanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi,
6) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu na rok budżetowy,
7) przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu i zmian w uchwale budżetowej,
8) przygotowanie projektów uchwał Rady oraz uchwał Zarządu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu oraz uchwał Zarządu w sprawie udzielania jednostkom budżetowym Powiatu upoważnień wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu,
9) przygotowanie projektów uchwał Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu,
10) sporządzanie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa,
11) prowadzenie ewidencji:
a) zaangażowania wydatków majątkowych budżetu Powiatu w podziale na zadania inwestycyjne,
b) zmian planowanych dochodów i wydatków na projekty współfinansowane ze środków z UE  i z innych źródeł zagranicznych,
12) opracowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze roku budżetowego,
13) opracowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego,
14) opracowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu,
15) opracowywanie:
a) kwartalnych informacji z wykonania budżetu Powiatu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych,
b) informacji o wykonaniu budżetu, wykorzystanych środkach na projekty, zobowiązaniach, dotacjach,
c) informacji z wykonania planowanych wydatków Starostwa,
d) okresowych analiz i ocen realizacji budżetu oraz sporządzanie informacji na ten temat,
16) współpraca z podległymi jednostkami budżetowymi Powiatu w zakresie realizacji i zmian budżetu Powiatu,
17) ewidencjonowanie i kontrolowanie prawidłowości sprawozdań budżetowych i finansowych sporządzanych przez powiatowe jednostki organizacyjne,
18) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych),
19) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi,
20) prowadzenie spraw związanych z zamówieniem na kredyt bankowy długoterminowy oraz kredyt w rachunku bieżącym,
21) prowadzenie spraw związanych z lokowaniem w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. W zakresie obsługi finansowo - księgowej:
1) obsługa finansowo - księgowa budżetu Powiatu,
2) obsługa finansowo - księgowa dochodów i wydatków Starostwa,
3) obsługa finansowo - księgowa realizowanych przez Starostwo projektów unijnych,
4) obsługa finansowo - księgowa dochodów Skarbu Państwa,
5) obsługa finansowo - księgowa zadań pozabudżetowych wykonywanych przez Starostwo: opłaty skarbowej, sum na zlecenie, wadiów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
6) prowadzenie wspólnie z Wydziałem Administracyjnym, ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących Starostwa z wykorzystaniem odpowiedniego modułu programu Korelacja SI, zgodnie z odrębnymi, wewnętrznymi przepisami,
7) rozliczenie finansowo-księgowe wyników inwentaryzacji,
8) sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z operacji finansowych, sprawozdań resortowych oraz sprawozdań statystycznych Starostwa,
9) sporządzanie bilansu z wykonania budżetu Powiatu,
10) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Starostwa,
11) przyjmowanie od jednostek oraz kontrola rocznych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych Powiatu,
12) sporządzanie zbiorczego, rocznego sprawozdania finansowego Powiatu oraz bilansu skonsolidowanego Powiatu,
13) prowadzenie obsługi kasowej budżetu Starostwa w zakresie przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat statutowych,
14) rozliczenie podatku od towarów i usług Powiatu na podstawie cząstkowych rozliczeń otrzymanych ze scentralizowanych jednostek organizacyjnych oraz podatku od towarów i usług Starostwa,
15) ewidencja należności i zobowiązań budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa,
16) administracja Systemu Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej z udzielonej przez Starostę pomocy publicznej w oparciu o dane wprowadzane przez komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne Powiatu merytorycznie zajmujące się obsługą udzielonej pomocy publicznej,
17) prowadzenie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania w zakresie zadań Wydziału Finansowego,
18) współpraca z bankiem obsługującym Starostwo i Powiat oraz realizacja zadań w zakresie spłaty kredytów i pożyczek,
19) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie realizowanych dochodów i wydatków,
20) opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących systemu rachunkowości Starostwa, obiegu dokumentów finansowo - księgowych, gospodarki kasowej, ewidencji druków ścisłego zarachowania.

3. W zakresie spraw płacowych pracowników Starostwa:
1) sporządzanie list płac pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno - prawnych, diet radnych oraz pozostałych wypłat wynagrodzeń finansowanych ze środków Starostwa,
2) prowadzenie dokumentacji płacowej w zakresie sporządzanych list płac,
3) rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych spraw finansowych, w tym: sporządzanie deklaracji oraz miesięcznych raportów i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy,
4) sporządzanie rocznych raportów o odprowadzonych składkach (Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej),
5) rozliczanie z Urzędem Skarbowym, w tym: przekazywanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rocznych rozliczeń podatkowych,
6) sporządzanie rocznych rozliczeń na podatek dochodowy od osób fizycznych pracownikom
i innym osobom objętym systemem podatkowym,
7) wydawanie pracownikom dokumentów i zaświadczeń potwierdzających osiągane wynagrodzenie,
8) wystawianie zaświadczeń do celów emerytalno - rentowych,
9) przygotowanie i rozliczanie wniosków dotyczących umów o pracę refundowanych ze środków zewnętrznych.
10) rozliczanie otrzymanych kosztów podróży służbowych zgodnie z odrębnymi, wewnętrznymi przepisami.

4. W zakresie obsługi kancelaryjno - organizacyjnej:
1) prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjną sekretariatu Skarbnika i Wydziału Finansowego,
2) obsługa korespondencji Wydziału w systemie Logito i prowadzenie dziennika wpływu korespondencji,
3) współdziałanie w opracowaniu planu pracy Wydziału, programu działania Starostwa oraz sprawozdań z ich realizacji,
4) wykonywanie zadań wynikających z Uchwały Zarządu w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

5. W zakresie spraw socjalnych:
1) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej, wynikającej z ustawy o Zakładowym Funduszu Socjalnym, w tym: planowanie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Socjalnego.

6. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-15 | 15:09
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-10 | 11:25