Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dyrektor Wydziału: Bożena MYNAREK 

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. W zakresie edukacji:
  1. kształtowania sieci i profili kształcenia w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych,
  2. prowadzenie spraw z zakresu zakładania, przekształcania i likwidowania powiatowych jednostek oświatowych,
  3. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  4. prowadzenie nadzoru w zakresie działalności finansowej i administracyjnej powiatowych jednostek oświatowych,
  5. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
  6. współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie zadań określonych w ustawie o systemie oświaty,
  7. współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach zastrzeżonych do konsultacji,
  8. prowadzenie procedur związanych z mianowaniem nauczycieli,
  9. nadawanie tytułu zawodowego nauczyciela mianowanego,
  10. kierowanie dzieci i młodzieży do nauczania specjalnego zgodnie z orzeczeniami,
  11. kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii zgodnie z postanowieniem Sądu,
  12. koordynowanie współpracy międzynarodowej szkół, organizowanie konferencji, seminariów, spotkań i szkoleń o tematyce pedagogicznej i prawa oświatowego,
  13. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem przez Zarząd stanowisk kierowniczych w oświacie,
  14. ocena pracy dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych,
  15. opiniowanie kandydatów powoływanych na stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach,
  16. opracowanie zasad wynagradzania nauczycieli zgodnie z ustawowym obowiązkiem nałożonym na organ prowadzący,
  17. prowadzenie spraw osobowych dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych,
  18. nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat,
  19. nadzorowanie Sytemu Informacji Oświatowej w jednostkach,
  20. przygotowanie i analiza danych statystycznych z zakresu oświaty,
  21. prowadzenie spraw z zakresu finansowania powiatowych jednostek oświatowych,
  22. współpraca z powiatowymi jednostkami oświatowymi w zakresie planowania i realizacji budżetu,
  23. opracowywanie zbiorczego projektu budżetu w zakresie oświaty i wychowania, kultury  i sztuki, kultury fizycznej i sportu,
  24. opracowanie układu wykonawczego budżetu dla obsługiwanych działów,
  25. sporządzanie okresowych pisemnych informacji z realizacji budżetu po stronie dochodów i wydatków,
  26. opracowywanie „harmonogramu realizacji dochodów i wydatków” oraz wprowadzanie zachodzących zmian,
  27. przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetowych,
  28. naliczanie należnej dotacji dla szkół niepublicznych i przygotowywanie wniosków o przekazanie środków,
  29. przygotowywanie wniosków dotyczących przekazywania środków finansowych szkołom i placówkom oświatowym,
  30. nadzór nad realizacją dochodów i wydatków budżetowych w obsługiwanych działach.
  31. analiza wynagrodzeń nauczycieli w związku z art. 30 Karty Nauczyciela,
  32. analiza sprawozdań z kontroli zarządczej podległych jednostek.
 2. W zakresie kultury:
  1. dbałość o dziedzictwo kulturowe regionu,
  2. pomoc samorządom gminnym z terenu powiatu w realizacji zadań z zakresu polityki kulturalnej,
  3. realizacja przedsięwzięć dot. zlecania zadań z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury,
  4. współdziałanie w realizacji zadań z zakresu kultury z Małopolskim Ośrodkiem Kultury , instytucjami upowszechniania kultury z terenu powiatu oraz stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi,
  5. koordynacja imprez o zasięgu regionalnym i powiatowym,
  6. opracowywanie materiałów dotyczących projektowania i realizacji budżetu Powiatu w zakresie kultury,
  7. prowadzenie ewidencji zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, twórców i działaczy kultury, instytucji upowszechniania kultury, zabytków,
  8. podejmowanie działań zmierzających do promocji kultury regionalnej w Polsce i za granicą,
  9. dbałość o ochronę zabytków,
  10. wspieranie prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych,
  11. ewidencja społecznych opiekunów zabytków,
  12. koordynacja działalności Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu.
 3. W zakresie sportu:
  1. prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją Uczniowskich Klubów Sportowych (analiza dokumentów ewidencyjnych, wydawanie decyzji, prowadzenie rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych),
  2. nadzór nad działalnością stowarzyszeń sportowych działających na terenie powiatu,
  3. opracowywanie materiałów dotyczących projektowania i realizacji budżetu Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu
  4. koordynacja działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piwnicznej- Zdroju,
  5. organizacja i nadzór nad powiatowymi eliminacjami sportu szkolnego,
  6. współpraca z powiatowymi stowarzyszeniami sportowymi w zakresie organizacji powiatowych imprez sportowych,
  7. koordynacja programów rozwoju najpopularniejszych dyscyplin sportowych na terenie.
 4.  Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami wydziału.

 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-15 | 15:09
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-03 | 09:56