Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dyrektor Wydziału: Bożena MYNAREK 

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań wydziału należy:

1. W zakresie edukacji:
1) kształtowania planu sieci i kształcenia w publicznych szkołach ponadpodstawowych,
2) prowadzenie spraw z zakresu zakładania, przekształcania i likwidowania powiatowych jednostek oświatowych,
3) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
4) prowadzenie nadzoru w zakresie działalności finansowej i administracyjnej powiatowych jednostek oświatowych,
5) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
6) współdziałanie z Kuratorem Oświaty w zakresie zadań określonych w ustawie Prawo oświatowe,
7) współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach zastrzeżonych do konsultacji,
8) prowadzenie procedur związanych z mianowaniem nauczycieli,
9) nadawanie tytułu zawodowego nauczyciela mianowanego,
10) kierowanie dzieci i młodzieży do nauczania specjalnego zgodnie z orzeczeniami,
11) kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii zgodnie z postanowieniem Sądu,
12) koordynowanie współpracy międzynarodowej szkół, organizowanie konferencji, seminariów, spotkań i szkoleń o tematyce pedagogicznej i prawa oświatowego,
13) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem przez Zarząd stanowisk kierowniczych w oświacie,
14) ocena pracy dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych,
15) opiniowanie kandydatów powoływanych na stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach,
16) opracowanie zasad wynagradzania nauczycieli zgodnie z ustawowym obowiązkiem nałożonym na organ prowadzący,
17) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych,
18) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat,
19) nadzorowanie Sytemu Informacji Oświatowej w jednostkach,
20) przygotowanie i analiza danych statystycznych z zakresu oświaty,
21) prowadzenie spraw z zakresu finansowania powiatowych jednostek oświatowych,
22) współpraca z powiatowymi jednostkami oświatowymi w zakresie planowania i realizacji budżetu,
23) opracowywanie zbiorczego projektu budżetu w zakresie oświaty i wychowania, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu,
24) opracowanie układu wykonawczego budżetu dla obsługiwanych działów,
25) sporządzanie okresowych cząstkowych pisemnych informacji z realizacji budżetu po stronie dochodów i wydatków,
26) prowadzenie planu dochodów i wydatków budżetowych w podległych jednostkach w systemie SIGMA OPTIVUM,
27) przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetowych,
28) naliczanie należnej dotacji dla szkół i placówek niepublicznych i przygotowywanie wniosków o przekazanie środków,
29) przygotowywanie wniosków dotyczących przekazywania środków finansowych szkołom i placówkom oświatowym,
30) nadzór nad realizacją dochodów i wydatków budżetowych w obsługiwanych działach,
31) sporządzanie wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
32) współpraca z instytucjami w związku z realizacją programów dotyczących oświaty i wychowania,
33) analiza wynagrodzeń nauczycieli w związku z art. 30 Karty Nauczyciela,
34) kontrola szkół i placówek w zakresie organizacyjno - prawnym.

2. W zakresie kultury:
1) dbałość o dziedzictwo kultury regionalnej i narodowej,
2) podejmowanie działań stwarzających warunki rozwoju twórczości artystycznej, sztuki ludowej i regionalnej, amatorskiego ruchu artystycznego oraz stowarzyszenia działających na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego,
3) wspieranie twórczości literackiej, w tym literatury regionalnej, pobudzanie rozwoju czytelnictwa,
4) nadzór nad realizacją zadań z zakresu biblioteki publicznej,
5) podejmowanie działań z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę zabytków, w tym wykonywanie zadań związanych z udzieleniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu,
7) pomoc samorządom gminnym z terenu powiatu w realizacji zadań z zakresu polityki kulturalnej,
8) realizacja przedsięwzięć dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach konkursu ofert na ich realizację, w tym analizowanie ofert, przygotowanie umów, rozliczanie przyznanych dotacji,
9) współdziałanie w realizacji zadań z zakresu kultury z instytucjami upowszechniania kultury z terenu Powiatu oraz stowarzyszeniami społeczno - kulturalnymi,
10) opracowywanie materiałów dotyczących projektowania i realizacji budżetu Powiatu w zakresie kultur i dziedzictwa narodowego oraz nadzór nad jego wykorzystaniem,
11) prowadzenie ewidencji społecznych opiekunów zabytków,
12) koordynacja działalności Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu,
13) podejmowanie działań zmierzających do promocji kultury regionalnej,
14) typowanie kandydatów do Nagród Starosty,
15) przygotowywanie materiałów, projektów uchwał i zarządzeń dotyczących prawidłowego wykonywania zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
16) obsługa zadań w Generatorze eNGO związanych z realizacją umów dotacyjnych, weryfikacją sprawozdań i trybem pozakonkursowym oraz przeprowadzanie kontroli merytorycznej zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
17) sporządzanie zbiorczych sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. W zakresie sportu:
1) prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją stowarzyszeń sportowych działających
na terenie Powiatu (analiza dokumentów ewidencyjnych, wydawanie decyzji, prowadzenie rejestru klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej),
2) współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym w zakresie rejestracji stowarzyszeń sportowych na terenie Powiatu,
3) koordynowanie i nadzorowanie pod względem merytorycznym funkcjonowanie stowarzyszeń kultury fizycznej w Powiecie,
4) opracowywanie materiałów dotyczących projektu i realizacji budżetu w dziale „Kultura fizyczna”,
5) sporządzanie zbiorczych sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji budżetu w sferze kultury fizycznej i sportu,
6) wykonywanie zadań związanych z przyznawaniem dotacji celowych dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu,
7) analizowanie wniosków o przyznanie dotacji finansowej pod względem merytorycznym,
8) sporządzanie umów na realizację zadań publicznych realizowanych przez stowarzyszenia,
9) obsługa zadań w Generatorze eNGO związanych z realizacją umów dotacyjnych, weryfikacją sprawozdań i trybem pozakonkursowym oraz przeprowadzanie kontroli merytorycznej zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym z zakresu sportu,
10) koordynowanie spraw związanych z przyznawaniem nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
11) przygotowywanie materiałów i projektów: uchwał, zarządzeń związanych z prawidłowym wykonywaniem zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
12) współdziałanie i wspieranie stowarzyszeń sportowych działających na terenie Powiatu,
13) współpraca z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w zakresie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

4. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.
 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-15 | 15:09
data ostatniej modyfikacji: 2023-07-14 | 13:05