Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Samodzielne stanowisko: Paweł SZELIGA 

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy o nazwie Powiatowy Rzecznik Konsumentów należy:

 1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 5. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów, w tym o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
 6. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,
 7. bieżące przekazywanie delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków wynikających z realizacji zadań,
 8. sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumenta, wymagających podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej,
 9. zawiadamianie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
 10. prowadzenie edukacji konsumenckiej,
 11. przedkładanie Staroście do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności oraz przekazywanie go  Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie.
 12. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Samodzielnego Stanowiska Pracy o nazwie Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

 


 

 


 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-15 | 15:12
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-03 | 14:01