Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Samodzielne stanowisko: Paweł SZELIGA 

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy o nazwie Powiatowy Rzecznik Konsumentów należy:

1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.

2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów, w tym o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

6. Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.

7. Bieżące przekazywanie delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków wynikających z realizacji zadań.

8. Sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumenta, wymagających podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej.

9. Zawiadamianie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

10. Prowadzenie edukacji konsumenckiej.

11. Przedkładanie Staroście do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności oraz przekazywanie go Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie.

12. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-15 | 15:12
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-11 | 12:10