Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dyrektor Wydziału: Stanisław RYBA
Zastępca Dyrektora Wydziału

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. W zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:

  1. współpraca i współdziałanie z organami Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska,
  2. inicjowanie oraz współpraca z zakresu rozwoju nowych technik i technologii ograniczających zanieczyszczenie środowiska,
  3. współpraca z organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska,
  4. wydawanie pozwoleń na:
      a. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
      b. wytwarzanie odpadów,
  5. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  6. wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
  7. prowadzenie postępowań kompensacyjnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  8. nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
  9. wydawanie decyzji eksploatacyjnych dla inwestycji, z której emisja nie wymaga pozwolenia tylko zgłoszenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
  10. ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dla instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia źródeł.
  11. przekazywanie w postaci elektronicznej informacji do Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami dot. wydanych lub zmienianych  pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza lub pozwoleń zintegrowanych wydanych dla źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej w myśl trzeciej zasady łączenia.
  12. zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalację do przedkładania przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość szkodliwego wpływu działalności na środowisko,
  13. wydawanie decyzji zobowiązujących podmioty negatywnie oddziałujące na środowisko do usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
  14. wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
  15. wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
  16. wzywanie posiadaczy odpadów do zaniechania naruszeń przepisów ustawy o odpadach lub wydanych decyzji w tym zakresie,
  17. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
  18. prowadzenie kontroli przestrzegania wymagań i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
  19. tworzenie obszaru ograniczonego użytkowania,
  20. opracowywanie "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego" i sporządzanie w cyklach dwuletnich raportu z jego wykonania,
  21.  przygotowanie projektów opinii dla gminnych programów ochrony środowiska,
  22. realizacja "Programu usuwania odpadów zawierających azbest",
  23. wydawanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospdoarowania odpadami z wypadków,
  24. gospodarowanie odpadami z wypadków w przypadkach określonych w ustawieo odpadach,
  25. prowadzenie okresowych badań jakości gleby lub ziemi,
  26. przygotowanie sprawozdań z realizacji "Programu Ochrony Powietrza" dla woj. małopolskiego,
  27.  przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne,
  28. dokonywanie analizy pozwoleń zintegrowanych,
  29. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
  30. planowanie i realizacja wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  31. udostępnianie informacji o środowisku,
  32. wydawanie zezwoleń na prowadzenie punktów zbierania pojazdów wycofanychz eksploatacji,
  33. zatwierdzanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi,
  34. wydanie opinii dla GIOŚ w sprawie międzynarodowego przemieszczania odpadów,
  35. identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządzenie i aktualizacja wykazu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

 2. W zakresie gospdarki wodnej:

  1. wydawanie decyzji stwierdzających przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi, stanowiących własność Skarbu Państwa,
  2. wydawanie decyzji wykreślających z zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi, stanowiących własność Skarbu Państwa,
  3. wydawanie decyzji stwierdzających przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa,
  4. wydawanie decyzji wykreślających z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa,
  5. przygotowanie projektów opinii starosty dotyczących powołania i odwołania kierownika nadzoru wodnego,
  6. zatwierdzanie w drodze decyzji statutów spółek wodnych,
  7. ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki dla osób niebędących członkami spółki  a odnoszących korzyści z urządzeń spółki wodnej,
  8. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
  9. rozwiązywanie w drodze decyzji zarządu spółki wodnej w przypadku wielokrotnego naruszenia przepisu prawa lub postanowień statutu spółki oraz w pozostałych przypadkach wymienionych w art. 464 ust. 2,
  10. wyznaczanie likwidatora spółki wodnej w przypadku jej rozwiązania oraz ustalanie jego wynagrodzenia,
  11. występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej w przypadku jej likwidacji,
  12. potwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości, ustanowionego na rzecz RZGW oraz marszałków województw lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków województw.

 3. W zakresie rolnictwa i rybactwa:

  1. wydawanie kart wędkarskich osobom prowadzącym amatorski połów ryb, prowadzenie rejestru powiatowego, cofanie kart wędkarskich osobom, kóre dopuściły się wykroczenia przeciw przepisom ustawy o rybactwie śródlądowym oraz współpraca w tym zakresie z Państwową Strażą Rybacką,
  2. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb oraz prowadzenie rejestru tego sprzętu,
  3. prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej, opracowanie regulaminu jej działania oraz wystawianie legitymacji dla strażników SSR,
  4. współpraca z Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie określania kierunków działania inspekcji, informowanie Wojewódzkeigo Inspektora Ochrony Roślin o występowaniu zagrożeń fitosanitarnych i organizmów szkodliwych w celu podjęcia działań zmierzających do ich usunięcia, rozpatrywanie informacji o jej dziłalności,
  5. współpraca z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie zapewnienia należytego stanu bezpieczweństwa sanitarno-weterynaryjnego, w tym przygotowanie poleceń mających na celu usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego, rozpatrywanie informacji o działalności inspekcji weterynaryjnej,
  6. bieżąca współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – oddział w Nowym Sączu, Terenowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu oraz Małopolską Izbą Rolniczą Oddział Terenowy w Nowym Sączu w zakresie całokształtu spraw związanych z rolnictwem.

 4. W zakresie leśnictwa i łowiectwa:

  1. prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  2. zlecanie i nadzorowanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, a także inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych do 10 ha,
  3. zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  4. wydawanie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna w ilości niezgodnejz uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą rozmiar zadań dla lasów o pow. 10 ha,
  5. zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  6. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu – w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów,
  7. załatwianie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  8. wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów,
  9. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu, dla gruntów które zalesiono   na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  10. przygotowywanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz dokonywanie oceny upraw leśnych zalesionych w trybie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 ze zmianami),
  11. uznawanie lasu za ochronny po uzgodnieniu z właścicielem lasu i zaopiniowaniu przez radę gminy,
  12. wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny,
  13. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,
  14. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
  15. naliczanie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich polnych, rozliczanie otrzymanego czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami,
  16. wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym w obiektach produkcyjnych i użyteczności publicznej.

 5.  W zakresie ochrony przyrody:

  1. ochrona przyrody i jej popularyzacja,
  2. prowadzenie rejestru roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
  3. wydawanie zezwoleń (decyzji) na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, poprzedzonych wizją w terenie,
  4. wydawanie decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
  5. wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.

 6. W zakresie geologii:

  1. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych (w tym zmiana przenoszenie, cofanie i wygaszanie udzielonych koncesji), jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednio wymagania: obszar zamierzonej działalności nie przekracza 2 ha, wydobycie nie przekroczy 20 000 m3 w roku kalendarzowym oraz działalność prowadzona będzie bez użycia materiałów wybuchowych,
  2. sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu udzielonych koncesji,
  3. wstrzymywanie (w drodze decyzji) działalności wykonywanej:
  a) z naruszeniem warunków określonych w koncesji,
  b) bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków,
  c) bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków,
      oraz nakazywanie podjęcia czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do    właściwego stanu,
  4. wydawanie postanowień wzywających przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń wymogów wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w szczególności dotyczących ochrony środowiska lub racjonalnej gospodarki złożem oraz w przypadku gdy nie wypełnia warunków określonych w koncesji lub wykonuje roboty geologiczne z naruszeniem harmonogramu określonego w projekcie robót geologicznych,
  5. wydawanie decyzji określających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej w przypadku stwierdzonych uchybień przedsiębiorcy w zakresie warunków ich wnoszenia,
  6. wydawanie decyzji o ustaleniu opłaty dodatkowej w przypadku działalności wykonywanej z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji albo w zatwierdzonym lub podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych,
  7. kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych,
  8. zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji po uprzednim uzyskaniu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dotyczących:
  a) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha, w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia materiałów wybuchowych,
  b) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,
  c) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,
  d) odwodnień budowlanych o wydajności nie przekraczającej 50 m3/h,
  e) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących  negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,
  9. wykonywanie zadań związanych z dokumentacjami geologicznymi, dla których starosta zatwierdził projekt robót geologicznych lub przedłożono mu projekt robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu,
  10. gromadzenie, ewidencjonowanie, archiwizowanie, chronienie i udostępnianie informacji geologicznych,
  11. weryfikacja projektów robót geologicznych niepodlegających zatwierdzeniu i ewentualne zgłaszanie do ww. projektów sprzeciwu w drodze decyzji, jeżeli sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku lub projekt nie odpowiada wymaganiom prawa,
  12. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
  13. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także rozwiązań przyjętych w projektach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  14. opiniowanie projektów gminnych programów rewitalizacji w zakresie zagospodarowania terenów osuwiskowych,
  15. uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

  7. Inne sprawy wynikające z obowiazujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami wydziału.

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-15 | 15:10
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-06 | 12:53