Zespół do Spraw Zamówień Publicznych

Kierownik Zespołu-Pełnomocnik Zarządu do spraw Zamówień Publicznych
Beata ZIĘCINA -KASIECZKA

Kompetencje i zadania:
1. Do podstawowych zadań zespołu należy:

1) udzielanie wyjaśnień pracownikom Starostwa przy opracowaniu materiałów stanowiących podstawę wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawy, roboty budowlane i usługi,
2) przygotowanie i przeprowadzanie przy udziale stałej Komisji Przetargowej w Starostwie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
3) realizacja zadań wynikających z regulaminów udzielania zamówień publicznych w trybie ustawowym i pozaustawowym,
4) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań w Starostwie,
5) opracowanie propozycji rozstrzygnięć odwołań w zakresie określonym stosowanymi procedurami,
6) przygotowanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty, w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
7) obsługa administracyjna stałej Komisji Przetargowej w Starostwie oraz Pełnomocnika Zarządu do spraw Zamówień Publicznych,
8) prowadzenie ewidencji umów zawieranych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
9) prowadzenie elektronicznej ewidencji umów wynikających z zadań realizowanych przez wszystkie komórki organizacyjne Starostwa,
10) inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Zespołu.

2. Do zadań Pełnomocnika Zarządu do spraw Zamówień Publicznych będącego jednocześnie Kierownikiem Zespołu do spraw Zamówień Publicznych należy:
1) bieżące weryfikowanie, propozycji stałej Komisji Przetargowej w zakresie:
a) wyboru trybu postępowania, dokumentów zamówienia,
b) wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,
c) odrzucenia oferty,
d) wyboru oferty najkorzystniejszej,
e) unieważnienia postępowania. Propozycje te Pełnomocnik Zarządu do spraw Zamówień Publicznych przekazuje Kierownikowi Zamawiającego do ostatecznego zatwierdzenia.
2) Bieżące zatwierdzanie, po uprzednim przedstawieniu stosownych propozycji przez stałą Komisję Przetargową, w imieniu Kierownika Zamawiającego mniej istotnych - wynikających bezpośrednio z przepisów ustawy etapów lub czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a) zatwierdzanie treści ogłoszenia o zamówieniu,
b) zatwierdzanie wyjaśnień i zmiany treści dokumentów zamówienia,
c) zatwierdzanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia,
d) zatwierdzanie decyzji o poprawieniu oczywistych omyłek w ofercie zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
e) zatwierdzanie korespondencji kierowanej do wykonawców, w szczególności:
᠆ wyjaśnień i informacji o zmianie dokumentów zamówienia,
᠆ wezwania wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
᠆ wezwania do złożenia pełnomocnictwa, wezwania do wyjaśnienia treści oferty,
᠆ wezwania do wyjaśnienia treści dokumentów,
᠆ wezwania do wyjaśnienia w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztów oferty,
᠆ informacji o dokonaniu zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprawy omyłek w ofercie,
᠆ informacji o wykluczeniu wykonawcy,
᠆ informacji o odrzuceniu oferty,
᠆ zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
᠆ zawiadomienia o unieważnieniu postępowania,
f) zatwierdzanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
3) Bieżący nadzór i monitorowanie procesu udzielania zamówień publicznych w Starostwie poprzez weryfikację wniosków o wydatkowanie środków pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, planem postępowań o udzielenie zamówień oraz regulaminem udzielania zamówień, w tym w zakresie wyboru trybu postępowania, opisu przedmiotu zamówienia przy użyciu nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień i kwalifikowania do właściwej grupy zamówień.
4) Monitorowanie i wsparcie zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w szczególności poprzez udzielanie na wniosek pracowników jednostek informacji w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Sporządzenie planu postępowań o udzielenie zamówień, określonego w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawianie Kierownikowi Zamawiającego do zatwierdzenia oraz publikowanie go w BIP i na stronie internetowej zamawiającego.
6) Bieżąca aktualizacja planu postępowań, publikacja planu postępowań w sposób określony w § 23 ust. 2 pkt 5 oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem.
7) Przedłożenie do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
8) Pełnomocnik Zarządu do spraw Zamówień Publicznych upoważniony jest do ogłaszania wykonawcom zatwierdzonych rozstrzygnięć i decyzji, udzielania wyjaśnień w tym zakresie
oraz do reprezentowania Kierownika Zamawiającego przed Urzędem Zamówień Publicznych.
9) Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych w trybie pozaustawowym związanych z zadaniami Pełnomocnika.


 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2020-09-25 | 14:58
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-11 | 12:08