Wydział Komunikacji i Transportu

Dyrektor Wydziału: Jacek MALECZEK

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań wydziału należy:

1. W zakresie rejestracji pojazdów:
1) rejestracja pojazdów,
2) czasowa rejestracja pojazdów,
3) wymiana oraz wydawanie wtórników: dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych,
4) wpisywanie adnotacji do dowodów rejestracyjnych pojazdów,
5) wydawanie kart pojazdu,
6) zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
7) kierowanie na dodatkowe badania techniczne,
8) wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego,
9) wydawanie decyzji w sprawach nadania i nabicia numeru na nadwoziu pojazdu oraz wykonania tabliczki znamionowej zastępczej,
10) wyrejestrowanie i czasowe wycofanie pojazdów,
11) uzyskiwanie potwierdzeń od zagranicznych organów rejestrujących pojazdy o danych z ewidencji w przypadkach utraty II części dowodów rejestracyjnych,
12) sporządzanie miesięcznych sprawozdań dla gmin o zarejestrowanych pojazdach podlegających podatkowi od środków transportowych,
13) sporządzanie wykazów o zarejestrowanych pojazdach dla Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu,
14) wydawanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości kary finansowej za uchybienie terminu przewidzianego na zgłoszenie zbycia/nabycia, zarejestrowania pojazdu krajowego oraz zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

2. W zakresie uprawnień do kierowania pojazdami:
1) wydawanie praw jazdy,
2) wydawanie profilu kandydata na kierowcę,
3) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
4) wydawanie pozwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i przewożącym wartości pieniężne,
5) wydawanie pozwoleń na kierowanie tramwajem,
6) kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
7) kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne,
8) przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy,
9) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
10) cofanie uprawnień,
11) przywracanie uprawnień,
12) kierowanie na kursy reedukacyjne,
13) wydawanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami,
14) żądania i przekazania akt kierowcy,
15) współpraca z innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami uprawnionymi do wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie potwierdzania danych w wydanych dokumentach prawa jazdy,
16) prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień do kierowania pojazdami.

3. W zakresie transportu drogowego, szkolenia kierowców, badań technicznych pojazdów:
1) prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
2) przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców - sprawowanie nadzoru,
3) prowadzenie ewidencji instruktorów, wykładowców i wydawanie im legitymacji,
4) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
5) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
6) wydawanie imiennych uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów,
7) wydawanie, zmiana i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
8) wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
9) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
10) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
11) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
12) wydawanie, zmiana i cofanie zezwoleń na krajowy transport drogowy osób,
13) wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne,
14) wydawanie wypisów z licencji, zezwoleń i zaświadczeń,
15) kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne,
16) stwierdzanie w drodze decyzji administracyjnej niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi,
17) wydawanie zaświadczeń o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
18) uzgadnianie wydawania zezwoleń na krajowy transport drogowy osób dla linii regularnych i regularnych specjalnych.

4. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.
 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-15 | 15:10
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-11 | 08:27