Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Kierownik Zespołu: Dorota DOBROWOLSKA
 

Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich 
Do podstawowych zadań Zespołu należy:


1. W zakresie spraw obywatelskich:
1) przyjmowanie informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego, wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
2) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych i dokumentacji stowarzyszeń,
3) współudział w organizowaniu na terenie Powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego,
4) sporządzanie testamentów w obecności Starosty lub Sekretarza,
5) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji w zakresie określonym ustawą o stowarzyszeniach oraz ustawą o fundacjach,
6) wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicy,
7) kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,
8) prowadzenie biura rzeczy znalezionych,
9) obsługa spraw związanych z wydatkowaniem środków na wypłaty świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej,
10) obsługa spraw związanych z wydatkowaniem środków na pomoc finansową budżetu państwa udzielaną repatriantowi oraz członkom jego najbliższej rodziny, zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.


2. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1) nakładanie na podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat obowiązku wykonania określonego zadania,
2) analiza stanu zdrowia populacji,
3) opracowywanie, analizowanie zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne na terenie Powiatu,
4) analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspektach ochrony zdrowia i współpraca z ekspertami i środowiskami opiniotwórczymi,
5) przygotowanie propozycji uchwał dotyczących przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat,
6) przygotowanie procedur organizacyjnych związanych z konkursem na powołanie dyrektorów podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat,
7) tworzenie i aktualizacja bazy danych na temat całokształtu działań podmiotów leczniczych z terenu Powiatu,
8) opiniowanie wniosków podmiotom leczniczym w sprawie nakładów inwestycyjnych i remontowych,
9) wykonywanie nadzoru i kontroli nad podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat,
10) monitorowanie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat i przedstawianie okresowych sprawozdań i wniosków Zarządowi i Radzie,
11) wykonywanie pozostałych zadań określonych ustawami w zakresie:
a) chorób zakaźnych i zakażeniach,
b) przeciwdziałaniu narkomanii,
c) wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
d) ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
12) opracowanie programów:
a) propagujących zdrowy styl życia,
b) rozpowszechniania aktywnych form wypoczynku i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
c) zmierzających do ograniczenia zapadalności na choroby cywilizacyjne (tj. choroby układu krążenia, cukrzyca, nowotwory, AIDS, choroby psychiczne),
d) zmierzających do skuteczniejszego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia,
13) wspomaganie, obsługa i kontrola działań promujących zachowania prozdrowotne, finansowanych z budżetu Powiatu,
14) kreowanie i realizowanie edukacji zdrowotnej, współpraca ze środowiskiem medycyny szkolnej i działem oświaty zdrowotnej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej,
15) wspomaganie działań w zakresie wczesnej interwencji dotyczącej uzależnień prowadzonej przez różne ośrodki, instytucje i organizacje, zajmujące się dziećmi i młodzieżą oraz poradnią antynikotynową i poradniami przeciwalkoholowymi,
16) wspomaganie wczesnej diagnostyki patologii społecznych poprzez organizację i koordynację akcji badań,
17) objęcie opieką profilaktyczną i edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży wszystkich szkół Powiatu,
18) obsługa zadań w Generatorze eNGO związanych z realizacją umów dotacyjnych, weryfikacją sprawozdań i trybem pozakonkursowym oraz przeprowadzanie kontroli merytorycznej zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym,
19) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
20) realizacja postanowień ustawy Prawo farmaceutyczne, w tym przygotowanie dla Rady dokumentacji w zakresie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu.


3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej korespondencji Zarządu z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu.


4. Gromadzenie dokumentacji z posiedzeń Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju oraz Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

5. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Zespołu.

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2012-06-19 | 11:03
data ostatniej modyfikacji: 2023-07-18 | 15:12